دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-234 
شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان

صفحه 1-22

نسیم مقدادی؛ افشین سلطانی؛ بهنام کامکار؛ امیر حجارپور


تأثیر شوری آب آبیاری و محلولپاشی کودهای نانو و کلات روی بر مؤلفه های فتوسنتزی ژنوتیپ های جو

صفحه 60-41

مهرداد محلوجی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی؛ محمد رضا سبز علیان؛ محمد رضا کمالی


بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن

صفحه 102-81

مینا یوسفی داز؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی