دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-229