بهینه سازی مدیریت نیتروژن کودی گندم در گرگان: مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان


عنوان مقاله [English]

Optimization of the nitrogen fertilizer management of wheat in Gorgan: Rate and time of nitrogen application

نویسندگان [English]

  • M. Yosefi 1
  • A. Soultani 1
  • S. Ghaleshi 2
  • A. Zainali 2
1
2