دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 1-187 
بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L)

صفحه 23-42

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی