ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nonlinear regression models to quantify barley germination rate response to temperature and water potential

نویسندگان [English]

  • N. Khalili 1
  • A. Soltani
  • E. Zeinali 2
  • F. Ghaderi far 1