ارزیابی تحمل ژنوتیپ های لوبیا نسبت به تنش کادمیوم در مرحله جوانه زنی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Evaluation of common bean genotypes tolerance in response to cadmium stress at germination stage

نویسندگان [English]

  • R. Bahmani 1
  • M. Bihamta 2
  • D. Habibi 3