تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز (رقم ناز) آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 1390- 1389 انجام شد. تیمارهای تنش خشکی در سه سطح (آبیاری پس از 50، 70 و 90 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) به عنوان فاکتور اصلی و فاکتوریل محلول پاشی عناصر روی (شاهد، 100 گرم در هکتار و 200 گرم در هکتار) و منگنز (شاهد، 150 گرم در هکتار و 300 گرم در هکتار) هر کدام در سه سطح‌ به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. بذرها پس از برداشت و تهیه نمونه مرکب طی آزمون پیری تسریع شده در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر شاخص های جوانه زنی نداشت. محلول پاشی منگنز باعث افزایش سرعت جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه و شاخص ویگور Iو II گردید. در این بین، محلول پاشی 150 گرم در هکتار منگنز بیشترین تاثیر را بر شاخصهای جوانه زنی داشت. همچنین در بین تیمارهای محلول پاشی روی، بیشترین طول گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص ویگور I و II در تیمار 100 گرم در هکتار روی مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت های کم عناصر روی و منگنز به همراه تنش خشکی سبب افزایش کیفیت بذر طی آزمون پیری تسریع شده و در نتیجه افزایش قابلیت انبارداری بذرها حاصل می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of drought stress and foliar application of zinc and manganese on seed quality of red bean (Phaseolus vulgaris L.) during the accelerated aging test

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baraani-Dastjerdi 1
  • Mohammad Rafieiolhossaini 2
  • Abdolrazagh Danesh-shahraki 2
1
2
چکیده [English]

The objective of the present study was to assess the combined effects of drought stress and foliar application of zinc and manganese on seed quality of red bean (Naz variety) during the accelerated aging test. The experiment was carried out as split factorial in a randomized complete block design (RCBD) with three replications at the research farm of Shahrekord University during 2010-2011. Drought stress levels (irrigation after 50, 70 and 90 mm evaporation from class A evaporation pan) was used as the main plot factor, while factorial combination of zinc and manganese foliar application (0, 100, 200 and 0, 150, 300 g.ha-1 for zinc and manganese, respectively) were used as sub-plots. After harvesting the seeds and preparation of composite samples, seeds were evaluated through the accelerated aging tests with four replications. The results showed that drought stress didn’t have any significant effect on germination indices. Mn foliar application increased germination rate, seedling dry weight and vigor indices (I and II). In between, Mn foliar application at the rate of 150 g.ha-1 had the maximum effect on germination indices. Between Zn foliar application levels, maximum seedling length, dry weight and vigor indices (I and II) were obtained for application of 100 g Zn per hectare. Based on the results of this study, drought stress with application of low concentration of Zn and Mn improves seed quality during the accelerated aging test as well as the seed storage capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Manganese
  • Zinc
  • seed quality
  • Accelerated aging test