ارزیابی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع مواد ذخیره‌ای در ساقه گندم و انتقال مجدد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه شهید چمران

چکیده

به منظور ارزیابی میزان تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر تجمع و انتقال مواد ذخیره‌ای ساقه گندم (Triticum aestivum) این پژوهش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91 -1390 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. فاکتور اصلی شامل مدیریت‌های اجرا شده بر روی بقایای گندم سال قبل (حذف، سوزاندن و برگرداندن بقایا) بود. فاکتور فرعی نیز شامل 5 سطح نیتروژن (شاهد، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره، کود زیستی سوپرنیتروپلاس و 75 کیلوگرم در هکتار کود اوره+ کود زیستی سوپرنیتروپلاس) بود. صفات طول میان گره، وزن و وزن مخصوص میان‌گره‌ها و تجمع و انتقال ماده خشک ساقه اصلی گیاه گندم اندازه گیری شدند. به طور کلی نتایج نشان داد که وجود بقایای گیاهی مانع از طویل شدن میانگره‌ها به خصوص میان گره پایین گردید. اثر منابع مختلف نیتروژن بر طول میانگره‌ها چشمگیرتر از اثر مدیریت‌های مختلف بقایا بود و حداکثر طول برای تمام میانگره‌ها در تیمار 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد که البته این مقدار تفاوت معنی داری با تیمار 75 کیلوگرم اوره + کود زیستی سوپرنیتروپلاس (به جز در میانگره اول) نداشت. نتایج هم‌چنین نشان داد که بیشترین (307 میلی‌گرم) و کمترین (95 میلی‌گرم) میزان انتقال مجدد به ‌ترتیب از میان‌گره‌های زیرین و میانگره اول (پدانکل) صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of the Residue Management and Different Nitrogen Sources on Accumulation and Remobilization of Wheat Stem Reserve

چکیده [English]

A trial study was set to assess the influence of the plant residue management in conjuction with application of different nitrogen sources on accumulation and translocation of wheat stem reserves, at the Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz during 2011-2012. The experimental design was split plot at randomized completed block design arrangement. The main plot were different wheat residue management at three levels (residue moving, residue incorporated to the soil and burning) and the subplot were different nitrogen resources (control, 75 & 150 kg/ha urea, Supernitroplus biological fertilizer)SNBF and 75 kg/ha urea fertilizer+ SNBF. Plant characteristic such as main stem internode length, weight and specific weight of internodes and dry matter accumulation and translocation were measured to learn about their growth behavior under plant residue and nitrogen treatments. The result showed that the plant residues are able to inhibit the growth of the internode length in particular those in which developed at the lower internodes of the plant stem. While, various nitrogen application have been shown more striking in term of growth of internode length as compared to the plant residues treatment and the majority of internode lengths on the plants were able to develop maximum growth at the 150 kg/ha urea. Similar growth for the internode length were obtained at the75 kg/ha urea+ SNBF, except for the peduncle length. The present study reveales information that the lower internodes are capable of conserving the most remobilization (307 mg) while peduncle holding the least remobilization (95 mg).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peduncle
  • Storage of assimilates
  • Internode Length
  • Biological Fertilizer and Nutrient sources Management