بررسی تأثیر سطوح مختلف فسفر در شرایط اسمو- هیدروترمال پرایمینگ بذر بر عملکرد ذرت دانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه شاهر.د

3 دانشگاه شاهرود

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه تأثیر اسموپرایمینگ و هیدروترمال پرایمینگ بذر در سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام گرفت. پرایمینگ در سه سطح عدم پرایم، اسموپرایمینگ و هیدروترمال پرایمینگ و کود فسفر (فسفات آمونیم) در چهار سطح: 0، 150، 300 و 450 کیلوگرم در هکتار اعمال شد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنی دار اثر متقابل پرایمینگ و کود فسفر بر تعداد دانه در ردیف بلال و وزن صددانه بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که هیدروترمال پرایمینگ باعث افزایش معنی دار وزن صددانه، تعداد دانه در ردیف بلال و کاهش معنی دار ارتفاع بوته نسبت به شاهد گردید. هیدروترمال پرایمینگ همچنین سبب افزایش جزئی شاخص برداشت و کاهش تعداد برگ در بوته، تعداد ردیف دانه در بلال، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نسبت به شاهد شد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که اسموپرایمینگ باعث افزایش جزئی تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صددانه و کاهش جزئی ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد دانه در ردیف بلال، شاخص برداشت، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک شد. اثرات متقابل تیمارهای پرایمینگ بذر و سطوح کودی فسفر نشان داد که بیشترین وزن صددانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه به تیمار هیدروترمال پرایم با سطح کودی 450 کیلوگرم در هکتار و بیشترین تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف بلال به تیمار اسموپرایم با سطح کودی 450 کیلوگرم در هکتار مربوط می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The comparison of the effect of osmopriming , hydrothermalpriming at different levels of phosphoruse on yield and yield components of corn (Zea mays L.) .

چکیده [English]

In this study, we aimed to determine the effects of halo-priming on yield and yield components of four wheat cultivars in a saline soil. A field study was conducted in factorial based on randomized complete block design (RCBD). Soil pH was 8/1 and electrical conductivity was 9 dS/m. Wheat cultivars (Falat, Ghods, Chamran and Shoori4) were primed with CaCl2 solutions (Control, 0, 50 and 100 mM). Plant length, spike length, kernel in spike, kernel weight, grain yield, biological yield and harvest index were affected by cultivars. The highest grain yield, plant length and harvest index were observed in Shoori4 and Ghods cultivars, and the lowest grain yield, spike length and kernel in spike were observed in Chamran cultivar. Kernel in spike was highest in Ghods cultivar, and highest kernel weight was observed in Shoori4 and Chamran cultivars. The results of this study indicated that halo-priming had different effects in different wheat cultivars. Priming with 0 mM CaCl2 (hydro-priming) increased germination rate of Chamran and Ghods cultivars significantly. Halo-priming significantly increased leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR) and net assimilation rate (NAR) of Chamran cultivar. Hydro-priming increased grain yield of Chamran cultivar, but decreased grain yield of shoori4 cultivar. Halo-priming with 100 mM CaCl2 decreased grain yield of Ghods cultivar. Among the investigated wheat cultivars, Chamran was received the highest positive effects of hydro-priming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osmopriming
  • hydrothermal priming
  • Phosphorus
  • corn
  • Yield