دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه عملکرد و عناصر غذایی پرمصرف در بذور 15 ژنوتیپ کلزای (Brassics napus L.) زمستانه در اثر کاربرد گوگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6090

معرفت مصطفوی راد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


مقایسه اقتصاد نیتروژن بین ارقام جدید و قدیم گندم نان در 38 سال گذشته در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6091

علی راحمی کاریزکی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی


ارزیابی واحدهای گرمایی ژنوتیپ‌های سیب‌‌زمینی برای تعیین گروه‌های مختلف رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6092

رمضان سرپرست؛ کامبیز مشایخی


اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6093

علیرضا توکلی؛ مهران مهدوی مقدم؛ حمیدرضا سالمی


بهبود سطح تحمل شوری گیاه جو (Hordeum vulgare) از طریق دورگ گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6094

اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی؛ حسن پاک نیت


اثر سالیسیلیک اسید بر کلروفیل، برخی پارامتر های رشدی و عملکرد دو رقم کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6095

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


اثرات فاصله ردیف و تراکم علف هرز بر شاخص‎های رشد کلزا (Brasica napus) در رقابت با خردل وحشی (Sinapis arvensis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6096

مریم طهماسبی؛ نیلوفر سلامتی؛ جاوید قرخلو؛ امیر حجارپور


تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا سبز (Vicia faba L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6097

علی نخ زری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ عیسی کابلی


ارزیابی صفات مرفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد و رابطه آن با عملکرد دانه تحت شرایط کشت نشایی و مستقیم در تراکم‌های مختلف در ارقام کلزا (Brasica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22069/ejcp.2023.20848.2552

جعفر اسماعیل نژاد؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور