اثرات فاصله ردیف و تراکم علف هرز بر شاخص‎های رشد کلزا (Brasica napus) در رقابت با خردل وحشی (Sinapis arvensis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مدرس گروه کشاورزی /دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه اثرات فاصله ردیف‎ کلزا و تراکم خردل وحشی بر شاخص‎های رشد مؤثر بر قدرت رقابتی کلزا در رقابت با خردل وحشی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 89- 88 انجام شد. فاکتورها شامل فاصله ردیف کلزا در 3 سطح (12، 24 و 36 سانتی‎متر) و تراکم خردل وحشی در 4 سطح (0، 4، 8 و 16 بوته در متر مربع) بودند. نتایج نشان داد که شاخص‌های رشد کلزا (شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی، سرعت جذب خالص و سرعت تجمع ماده خشک) در رقابت با خردل وحشی در تمام فواصل ردیف کاهش یافتند. همچنین توزیع سطح برگ کلزا در کانوپی، در فاصله ردیف 12 سانتی‎متر نسبت به فاصله ردیف‎های 24 و 36 سانتی‎متر در سطوح بالاتر کانوپی، بیشتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می‎رسد که شاخص سطح برگ به همراه توزیع عمودی سطح برگ را می‎توان از جمله شاخص‎های مؤثر در کم کردن بیوماس خردل وحشی و افزایش توان رقابتی کلزا در مقابل خردل وحشی دانست.
واژه‎های کلیدی: توزیع عمودی سطح برگ، سرعت رشد گیاه، شاخص سطح برگ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of row spacing and weed density on growth indices of canola (Brassica napus) in competition with wild mustard (Sinapis arvensis)

نویسنده [English]

  • Amir Hajarpoor 3
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the competitive ability of canola growth indices against wild mustard, field experiment was conducted in agricultural research station of Gorgan University in 2009-2010. The experiment was carried out as factorial in a Randomized Complete Block design with three replications. The experimental factors included canola row spacing at 3 levels (12, 24 and 36 cm) and wild mustard densities at 4 levels (0, 4, 8 and 16 plant per m2). Results showed that growth indices of canola (LAI, CGR, RGR and TDM) decreased in competition with wild mustard. Also, leaf area distribution around the canopy at the higher height in row spacing of 12 cm as compared to 24 and 36 cm. Results revealed, higher leaf area index and better vertical leaf area distribution of canola could be reduced wild mustard biomass, and could be more competitive ability in weed-infested conditions.
Key words: Vertical leaf area distribution, Crop growth rate, Leaf area index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Vertical leaf area distribution
  • Crop growth rate
  • Leaf area index