تأثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا سبز (Vicia faba L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشگاه گنبد

چکیده

به‎منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و وزن بذر بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد رقم برکت باقلا سبز، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس اجرا گردید. در این آزمایش دو عامل تاریخ کاشت در 4 سطح شامل 15 و 29 آبان، 16 و 29 آذر ماه 1390 و وزن بذر (یک بذر) در چهار سطح شامل 25/1-1 گرم، 5/1-25/1 گرم، 75/1-5/1 گرم و 2-75/1 گرم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وزن بذر فقط بر تعداد روز از کاشت تا 50 درصد سبز شدن تأثیرگذار بود در حالی که کلیه صفات تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. در تاریخ کاشت 15 آبان ماه تعداد روز از کاشت تا 50 درصد گل‌دهی، تعداد روز از کاشت تا 50 درصد تشکیل غلاف، ارتفاع بوته در زمان 50 درصد گل‎دهی، ارتفاع بوته در زمان برداشت غلاف سبز، وزن تر بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن تر دانه در بوته، طول غلاف، وزن تر یک دانه و عملکرد غلاف سبز بالاتر از تاریخ‌های کاشت دیگر بود. بیشترین تعداد روز از کاشت تا 50 درصد سبز شدن و شاخص برداشت مربوط به تاریخ کاشت 29 آذر ماه بود. در تاریخ کاشت اول عملکرد غلاف سبز 85/22 تن در هکتار بود. حداقل عملکرد غلاف سبز مربوط به تاریخ چهارم با 57/14 تن در هکتار بود. شاخص برداشت در تاریخ کاشت 15 آبان ماه 97/42 درصد و در تاریخ کاشت 29 آذر ماه 7/55 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of planting date and seed size on phenology, yield and yield components of green broad bean (Vicia faba L.)

نویسندگان [English]

  • Ali Nakhzari Moghaddam 1
  • Ali Rahemi Karizaki 2
2 Gonbad University
چکیده [English]

In order to investigate the effects of planting date and seed size on phenology, yield and yield components of Barakat cultivar of broad bean, an experiment was carried out on farm research of Gonbad Kavous University during 2011-2012. Two factors was planting dates in four levels of 5 and 19 November and 6 and 19 December and seed size (one seed weight) in four levels of 1-1.25, 1.25-1.5, 1.5-1.75 and 1.75-2 gr. The results showed that seed size affected only days from planting to 50% emergence whereas all traits were affected by planting date. In first planting date (6th Nov.) number of days from planting to 50% flowering and pod setting, plant height in 50% flowering and green pod harvesting time, fresh weight of plant, number of pods/plant, number of seeds/pod and plant, fresh seed weight in plant, pod length, fresh weight of one seed, and pod fresh yield was higher than other planting dates. The maximum days from planting to 50% emergence and harvest index was belonged to last planting date (20th Dec). In first planting date (6th Nov.) pod green yield was 22.85 ton/ha. The minimum green pod yield belonged to fourth planting date (20th Dec.) with 14.57 ton/ha. Harvest index in planting date of 6th November was 42.97% and in 20th December was 55.7%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant height
  • Flowering
  • Green pod
  • Harvest index