دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-204 
اثر عناصر ریزمغذی نانو و تنظیم کننده رشد بر کیفیت دانه گندم در شرایط کم آبیاری

صفحه 85-100

10.22069/ejcp.2023.19985.2487

امیر فریدنیا؛ فرزاد پاک نژاد؛ مهدی صادقی شعاع؛ محمد نبی ایلکایی؛ فیاض آقایاری


بررسی کارایی علف کش کوییزالوفوپ پی اتیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع بادام زمینی

صفحه 139-158

10.22069/ejcp.2023.20020.2493

سمیه تکاسی؛ پرویز شریفی زیوه؛ معصومه یونس آبادی؛ لیلا حبیبیان؛ قربان دیده باز مغانلو