بررسی کارایی علف کش کوییزالوفوپ پی اتیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع بادام زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: گیاه بادام‌زمینی (Arachis hypogaea L.) به‌دلیل رشد آرام در رقابت با علف‌های‌هرز بسیار ضعیف است. علف‌های-هرز منجر به اتلاف آب و مواد غذایی در مزرعه می‌شوند، زیستگاه مناسبی برای رشد عوامل بیماری‌زا و آفات فراهم می‌کنند و اثرات نامطلوب بر تولید بادام‌زمینی دارند. کاربرد علف‌کش‌ برای عاری نگه داشتن مزرعه از علف‌‌‌‌‌هرز در طول دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز، کمک قابل توجهی به کاهش هزینه‌های تولید می‌کند. این آزمایش برای ارزیابی کارایی و تعیین دوز مناسب علف‌کش کوییزالوفوپ-پی-اتیل برای کنترل مؤثر علف‌های‌هرز باریک‌برگ خانواده گندمیان در مزارع بادام‌زمینی انجام شد.
مواد و روش‌ها: آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار در استان‌های گیلان، اردبیل و گلستان انجام شد و کارایی علف‌کش کوئیزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC (شرکت کیمیای سبز مغان) در مقادیر 500، 550، 600 و 650 میلی-لیتر در هکتار برای کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ ارزیابی و با کارایی هالوکسی-فوپ-آر متیل استر 10.8%EC (75/0 لیتر در هکتار)، کلتودیم 12%EC (1 لیتر در هکتار)، ستوکسیدیم 12.5%OEC (3 لیتر در هکتار) و فلوآزیفوپ-پی- بوتیل 15%EC (3 لیتر در هکتار) مقایسه شد.
یافته‌ها: کارایی کوئیزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC در مقادیر 500، 550، 600 و 650 میلی‌لیتر در هکتار در گیلان به‌ترتیب 72، 79، 90، 85 درصد کاهش تعداد و 70، 87، 96، 92 درصد کاهش زیست‌توده علف‌های‌هرز (E.crus-galli و S.glauca) نسبت به شاهد بود. در اردبیل، کارایی کوئیزالوفوپ-پی-اتیل در مقادیر مورد بررسی به‌ترتیب 57، 74، 90، 92 درصد کاهش تعداد و 60، 71، 90، 92 درصد کاهش زیست‌توده سوروف (E.crus-galli) و به‌ترتیب 46، 60، 71، 69 درصد کاهش تعداد و 57، 84، 93، 92 درصد کاهش زیست‌توده ارزنی (S.glauca) بود. در گلستان نیز کارایی کوئیزالوفوپ-پی-اتیل در مقادیر مورد بررسی به‌ترتیب 19، 24، 57، 58 درصد کاهش تعداد و 23، 53، 78، 78 درصد کاهش زیست‌توده سوروف برنجی (E.colonum)، به‌ترتیب 33، 35، 39، 53 درصد کاهش تعداد و 51، 59، 90، 92 درصد کاهش زیست‌توده ارزنی گونه S.glauca و در نهایت به‌ترتیب 53، 61، 66، 58 درصد کاهش تعداد و 87، 90، 92، 87 درصد کاهش زیست‌توده ارزنی گونه S. verticillata بود. در مقایسه کلی بین تیمارها، بیشترین کارایی کنترل سوروف (E. crus-galli) با بیش از 90 درصد کاهش تعداد و زیست‌توده علف‌هرز را تیمارهای فلوآزیفوپ-پی-بوتیل و کوئیزالوفوپ-پی-اتیل در مقادیر 600 و 650 میلی‌لیتر در هکتار و پس از آن کوئیزالوفوپ-پی-اتیل 550 میلی‌لیتر در هکتار (با 79-71 درصد کاهش) داشتند. در کنترل سوروف برنجی، بیشترین کارایی (با بیش از 70 درصد کاهش) را تیمارهای فلوآزیفوپ-پی-بوتیل، کوئیزالوفوپ-پی-اتیل در مقادیر 600 و 650 میلی‌لیتر در هکتار، ستوکسیدیم و کلتودیم داشتند. در کنترل ارزنی S. glauca، به جز تیمار کوئیزالوفوپ-پی-اتیل 500 میلی‌لیتر در هکتار، کلیه تیمارها به‌طور میانگین بیش از 80 درصد کاهش زیست‌توده علف‌هرز را در سه استان موجب شدند. کاهش زیست‌توده ارزنی S. verticillata نیز در کلیه تیمارها‌ بیش از 85 درصد بود. بیشترین افزایش عملکرد بادام‌زمینی نسبت به شاهد، در گیلان با کاربرد کوئیزالوفوپ-‌پی-اتیل 600 میلی‌لیتر در هکتار، کلتودیم، کوئیزالوفوپ-‌پی-اتیل 550 میلی‌لیتر در هکتار و ستوکسیدیم (به‌ترتیب 74، 73، 5/70 و 61 درصد نسبت به شاهد بدون کنترل)، در اردبیل با کاربرد کوئیزالوفوپ-‌پی-اتیل 600 میلی‌لیتر در هکتار، ستوکسیدیم، کوئیزالوفوپ-‌پی-اتیل 650 و 550 میلی‌لیتر در هکتار و فلوآزیفوپ-‌پی-بوتیل به‌ترتیب 162، 160، 156، 149 و 148 درصد و در گلستان با کاربرد کلتودیم و کوئیزالوفوپ-‌پی-اتیل 550 و 600 میلی‌لیتر در هکتار و ستوکسیدیم به‌ترتیب 297، 297، 261 و 243 درصد به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: کاربرد علف‌کش کوئیزالوفوپ-پی-اتیل 8.8%EC به‌میزان 600 میلی‌لیتر در هکتار به‌صورت برگ‌پاش در مرحله 2 تا 4 برگی علف‌های‌هرز باریک‌برگ خانواده گندمیان، برای کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ در مناطق مختلف و بهبود عملکرد بادام‌زمینی، مؤثر ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The efficacy of quizalofop-P-ethyl herbicide to control of grass-weeds in groundnut fields

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tokasi 1
  • Parviz Sharifiziveh 2
  • Masoumeh Younesabadi 3
  • Leila Habibian 3
  • Ghorban didehbaz moghanlo 2
1 Plant Protection Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Plant Protection Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Moghan, Iran
3 Plant Protection Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Slow growth of groundnut (Arachis hypogaea L.) makes it a poor competitor against weeds. The presence of weeds in fields leads to waste of water and nutrients and provides a habitat for growth of pathogens and insect pests, which adversely affects plant productivity. Herbicide application for keeping the fields free of weeds during the critical period of weed control helps minimize the costs of weeding. This experiment was carried out to determine the appropriate dose of quizalofop-P-ethyl for effective control of grass weeds in groundnut fields.

Materials and Methods: Field experiments were conducted in a randomized complete block design with nine treatments and four replications in Guilan, Ardabil and Golestan provinces. Quizalofop-P-ethyl 8.8%EC at four doses included 500, 550, 600 and 650 ml ha-1 (Kimia Sabz Moghan Company) was investigated for grass weed control and compared with haloxyfop R methyl ester 10.8%EC (0.75 L ha-1), clethodim 12%EC (1 L ha-1), sethoxydim 12.5%EC (3 L ha-1), fluazifop-P-butyl 15%EC (3 L ha-1).

Results: Application of quizalofop-P-ethyl 8.8% EC at 500, 550, 600 and 650 ml ha-1 in Guilan province, led to 72, 79, 90, 85% number reduction and 70, 87, 96, 92% dry weight reduction of grass weeds (E.crus-galli and S.glauca) compared to weedy check, respectively. In Ardabil province, the control efficacy of quizalofop-P-ethyl at these doses for the number reduction of E. crus-galli was 57, 74, 90, 92%, respectively and for dry weight reduction was 60, 71, 90, 92%, respectively and for S.glauca, the number reduction was 46, 60, 71, 69%, respectively of and the dry weight reduction was 57, 84, 93, 92%, respectively. In Golestan province, application of quizalofop-P-ethyl at these doses led to 19, 24, 57, 58% number reduction, respectively and 23, 53, 78, 78% dry weight reduction of E. colonum, respectively and 33, 35, 39, 53% number reduction, respectively and 51, 59, 90, 92% dry weight reduction of S. glauca, respectively and 53, 61, 66, 58% number reduction, respectively and 87, 90, 92, 87% dry weight reduction of S. vercillata, respectively. In comparison between all treatments, the highest weed control efficiency of E. crus-galli with ≥ 90% was occurred in application of fluazifop-P-butyl and quizalofop-P-ethyl 600 and 650 ml ha-1 and then in quizalofop-P-ethyl 550 ml ha-1 with 71-79% density and dry matter reduction. The highest weed control efficiency of E. colonum was achieved in fluazifop-P-butyl, quizalofop-P-ethyl 600 and 650 ml ha-1, sethoxydim and clethodim which were ≥70% dry matter reduction of weed. In control of S. glauca, except of quizalofop-P-ethyl 500 ml ha-1, other treatments had effective weed control efficiency (≥ 80%). Dry weight reduction of S. verticillata, was achieved ≥85% compared to control with treatments. The highest yield increase in comparison to control in Guilan was achieved with the application of quizalofop-P-ethyl 600 ml ha-1, clethodim, quizalofop-P-ethyl 550 ml ha-1 and sethoxydim (74, 73, 70.5 and 61% respectively); in Ardabil, with application of quizalofop-P-ethyl 600 ml ha-1, sethoxydim, quizalofop-P-ethyl 650 and 550 ml ha-1 and fluazifop-P-butyl (162, 160, 156, 149 and 148%) and in Golestan with application of clethodim, quizalofop-P-ethyl 550 and 600 ml ha-1 and sethoxydim (297, 297, 261 and 243% respectively).

Conclusion: Due to the effective efficiency on quizalofop-P-ethyl 8.8% EC herbicide in control of grass weeds and producing a high groundnut yield compared to weedy control, it can be stated that this herbicide at a dosage of 600 ml ha-1in the form of a foliar spray in the stage of two- to four-leaf of narrow-leaf weeds is recommendable as an efficient herbicide to control of narrow-leaf (grass) weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ACCase inhibitor
  • chemical control
  • weed dry weight reduction (%)
  • weed number reduction (%)