بررسی اثر اسپرمیدین و ملاتونین بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، میزان ماده موثره روتین و عملکرد در گیاه دیلار(Fagopyrum esculentum moench) تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران،

3 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود،

5 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود ، شاهرود، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: دیلار (Fagopyrum esculentum moench) گیاهی یک‌ساله، از خانواده علف هفت‌بند (Polygnaece) و بومی آمریکاست، این گیاه از منابع مهم دارویی به‌شمار می‌رود اما تنش خشکی به‌عنوان محدود کننده آن، تأثیر زیادی در کاهش عملکرد آن دارد، تحقیقات نشان داده که ترکیبات پلی‌آمینی مانند اسپرمیدین و ملاتونین می توانند تحمل به تنش خشکی را افزایش دهند. به همین دلیل این پژوهش با هدف بررسی اثر پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی گیاهچه با ترکیبات پلی‌آمینی برفعالیت آنزیم‌های آنتی-اکسیدان، میزان روتین و عملکرد دانه این گیاه تحت تنش خشکی انجام شد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در سه مرحله و در سال‌های زراعی 1398 – 1399 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز (باجگاه) اجرا شد. آزمایش اول جهت تأثیر پیش‌تیمار بذر دیلار با پلی‌آمین‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بود که به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط آزمایشگاهی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در هفت سطح (صفر، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 1- و 2/1- مگاپاسکال) و پیش تیمار بذر با ملاتونین (صفر، 125/0، 250/0، 375/0 و 500/0 میلی‌مولار) و اسپرمیدین (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌مولار) بودند. آزمایش دوم (گلخانه) و سوم (مزرعه) به ترتیب به-صورت فاکتوریل و اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد در شرایط گلخانه تنش خشکی در سه سطح آبیاری (10 ،40 و70 درصد تخلیه ظرفیت زراعی) و در مزرعه نیز تنش خشکی در سه سطح: آبیاری کامل مزرعه (بدون تنش)، آبیاری 8 روز یک بار(تنش ملایم) و آبیاری 16روز یک بار (تنش شدید) اعمال شد. پیش‌تیمار بذر در سه سطح (بدون پیش‌تیمار، پیش‌تیمار با ملاتونین، پیش‌تیمار با اسپرمیدین) و همچنین محلول‌پاشی گیاهچه در سه سطح (بدون محلول‌پاشی، محلول-پاشی با ملاتونین، محلول‌پاشی با اسپرمیدین) در شرایط گلخانه و مزرعه بودند.
یافته ها: در مرحله اول نتایج بخش آزمایشگاهی مشخص شد که تیمارهای مختلف اسپرمیدین و ملاتونین در مقایسه با تیمار شاهد اثر معنی‌داری بر صفات جوانه‌زنی داشت به طوری که در شرایط تنش خشکی غلظت‌های 1/5 میلی مولار اسپرمیدین و 0/375 میلی-مولار ملاتونین بیشترین تأثیر را بر بهبود جوانه‌زنی دیلار داشت به همین خاطر به عنوان تیمارهای آزمایشی مد نظر در گلخانه و مزرعه انتخاب شدند. در آزمایشات گلخانه‌ای اثرات متقابل سه‌جانبه تنش خشکی، پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسپرمیدین و ملاتونین بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و میزان پرولین معنی‌دار شد و بیشترین میزان کاتالاز 8/259 (میلی گرم پروتئین در دقیقه) و پرولین 12/5 (میکروگرم بر میلی‌لیتر) در تیمار توأم پیش‌تیمار بذر با ملاتونین (0/375 میلی‌مولار) و محلول‌پاشی ملاتونین (0/375 میلی‌مولار) تحت شرایط 70 درصد تخلیه ظرفیت زراعی، مشاهده شد. در شرایط مزرعه نیز اثر متقابل تنش خشکی، پیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی اسپرمیدین و ملاتونین اثر معنی‌داری بر طول دوره رشد گیاه و عملکرد دانه داشت و بالاترین عملکرد دانه به پیش‌تیمار بذر با ملاتونین توام با محلول‌پاشی آن با غلظت 0/375 میلی‌مولار و شرایط نرمال رطوبتی اختصاص یافت.
نتیجه‌گیری: به طور کلی پیش‌تیمار بذر و همچنین محلول‌پاشی گیاهچه با غلظت 0/375 میلی‌مولار ملاتونین در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه‌ای گیاه دیلار را بیشتر از سایر تیمارها تحت تأثیر قرار داد و بیشترین عملکرد دانه نیز باپیش‌تیمار بذر و محلول‌پاشی ملاتونین (0/375 میلی‌مولار) تحت شرایط مطلوب آبیاری به‌دست آمد (538/2 کیلوگرم در هکتار).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of spermidine and melatonin on antioxidant enzymes, the amount of routine active ingredient and yield in Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) under drought stress

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Amerian 1
 • Meysam Miri 2
 • Mohsen Edalat 3
 • Mehdi Baradaran firouzabadi 4
 • Hasan Makarian 5
1 PhD Student in Crop Physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran,
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran,
3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran,
5 Associate Professor of Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) is an annual plant of the Polyganales family, native to the United States of America. This plant is one of the most important medicinal plants. However, Drought stress as a limiter has a great effect on reducing its yield. Therefore, this study aimed to investigate the effect of seed per treatment and seedling foliar application with polyamine compounds on the activity of antioxidant enzymes, routine and Seed yield was monitored under drought stress. This study was created out in 3 stages in agricultural faculty and natural resources at Shiraz university during the 2019-2020 arable years. The first experiment was for the effect of pretreatment of Buckwheat seed with polyamines on germination characteristics which was performed as a two-factor factorial in a randomized complete block design with four replications in vitro.
Materials and methods: Experimental treatments included drought stress at seven levels (zero, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1 and -1.2 MPa) and seed pretreatment with melatonin (zero, 0.125, 0.250., 0.375 and 0.500 mmol) and spermidine (zero, 0.5, 1, 1.5 and 2 mmol). The second experiment (greenhouse) and the third (farm) were performed as three-factor and split-factorial factories in a randomized complete block design with three replications, respectively. In greenhouse conditions, drought stress at three levels of irrigation (irrigation at 10, 40, and 70 % field capacity depletion), and on-farm drought stress at three levels: full-field irrigation (no stress), 8-day irrigation once (mild stress) and irrigation Applied once every 16 days (severe stress).
Results: In the first stage, the results of the laboratory section showed that different treatments of spermidine and melatonin in comparison with the control treatment had a significant effect on germination traits so that under drought stress concentrations of 1.5 mM spermidine and 0.375 ml Melatonin molar had the greatest effect on improving dilar germination, so they were selected as experimental treatments in greenhouses and farms. In greenhouse experiments, the three-way interactions of drought stress, seed pretreatment and foliar application of spermidine and melatonin on the activity of antioxidant enzymes and proline content were significant and the highest amount of catalase was 259.8 mg (mg protein). Per minute) and proline 5.12 (μg / ml) in combination of seed pretreatment with melatonin (0.375 mmol) and melatonin foliar application (0.375 mmol) under 70% discharge conditions Crop capacity was observed. In field conditions, the interaction of drought stress, seed pretreatment and foliar application of spermidine and melatonin had a significant effect on plant growth period and grain yield and the highest grain yield to seed pretreatment with melatonin with foliar application. With a concentration of 0.375 mmol and normal moisture conditions were allocated.
Conclusion: Seed pretreatment and seedling treating with melatonin in 0.375 mmol concentration, showed more effects in Buckwheat plant in both greenhouse and open field condition and the highest yield (538.2 kg/ha) seen in this concentration too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polyamine
 • Germination
 • Catalase
 • Buckwheat
 • Yield
 1. Azavarari, H., Naeimi, M., Ghalizadeh. A. and Nakhzari Moghaddam, A. Evaluation of salicylic acid application on the physiological responses of black cumin (Nigella sativa L.) under different irrigation conditions. Environ. Stresses Crop Sci. 13:4. 1169–1181. (In Persian).
 2. Hamidy, A. 2016. Quinoa and its potential to grow under water scarcity and sait stress conditions: promising research findings. Quinoa for Future Food and Nutrition Security in Marginal Environments. International Quinoa conference.
 3. Shiranirad, A. and Abbasian, A. 2011. Evaluation of drought tolerance in winter rapeseed cultivars based on tolerance and sensitivity indices. J 98: 41-48.
 4. Soltani, E., Hosseinzadeh, A.H. and Abbasi, A. 2017. Effects of drought stress on germination and photosynthetic pigments content of common bean (Phaseolus vulgaris) genotypes. Ir J. Fild. Crop. Sci. 48: 1. 107-119.
 5. Ahmadi, A., Dehaghi, M.A., Fotokian, M.H., Sedghi, M. and Mansourifar, C. 2020. The effect of drought stress on antioxidant enzyme activity and chlorophyll content of some advanced genotypes of lentil (Lens culinaris Medik). Environ. Stresses. Crop. Sci. 12: 4. 1105-1116. (In Persian)
 6. Groppa, M.D. and Benavides, M.P. 2008. Polyamines and abiotic stress: recent advances. Amino 34: 1. 35-45.
 7. Mustafavi, S.H., Shekari, F., Nasiri, Y. and Hatami-Maleki, H. 2015. Nutritional and biochemical response of water-stressed valerian plants to foliar application of spermidine. Biol. Forum. Int. J. 7: 1. 1811-1815.
 8. Bitrián, M., Zarza, X., Altabella, T., Antonio, F. and Alcázar, R. 2012. Polyamines under Abiotic Stress: Metabolic Crossroads and Hormonal Crosstalks in Plants. Metab. 2: 3. 516-528.
 9. Kaur-awhney, R., Tiburcio, A., Altabella, T. and Galton, W. 2003. Polyamines in plants: An overview. J. Cell. Mol. Biol. 2: 1. 1-12.
 10. Saeidnejad, A., Pouramir, F. and Naghizadeh, M. 2012. Improving chilling tolerance of maize seedlings under cold conditions by spermine application. Not. Biol. 4: 3.110- 117.
 11. Shukla, V., Ma, Y. and Merevitz, V. 2015. Creeping Bentgrass responses to drought stress and polyamine J. Am. Soc. Hortic. Sci. 140: 1. 94-101.
 12. Liu, J.H., Nada, K., Hond, C., Kitashiba, H., Wen, X.P., Pang, X.M. and Moriguchi, T. 2006. Polyamine biosynthesis of apple callus under salt stress: importance of arginine decarboxylase pathway respons. J. Exp. 57: 2589-2599.
 13. Shi, H., Chen, K., Wei, Y. and He, C. 2016. Fundamental issues of melatonin-mediated stress signaling in plants. Frot. Recent Dev. Plant. 7: 11-24.
 14. Azizi, F., Amiri, H. and Ismaili, A. 2019. Effect of Melatonin on Some Morphophysiological Characteristics of Phaseolus vulgaris cv. Sadri under Salinity Stress. J. of plant Res. ( J. of Biol.). 32: 3. 689-711. (In Persian)
 15. Salehi Shanjani, , Rasoulzadeh, L., Fallah Hosseini, L., Ramezani, M., Javadi, H. and Amirkhani, M. 2020. Response of morphophysiological traits in four species of chamomile in dryland and drought stress conditions in greenhouse. Ir. J. Rang. For. Plant Breed. Genet. Res. 28: 1. 66-51. (In Persian)
 16. Lim, J.H., Park, K.J., Kim, B. K., Jeong, J.W. and Kim, H.J. 2012. Effect of salinity stress on phenolic compounds and carotenoids in buckwheat (Fagopyrum esculentum) sprout. Food Chem. 135: 1065- 1070.
 17. Chen, H.N. and Hsieh, C.L. 2010. Effects of Sophora japonica flowers (Huaihua) on cerebral infarction. Herb. Med. 5:1. 34.
 18. Montgomery, J. 2009. The Potential of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) as a forage for dairy herds in central Alberta. Agriculture and Agri-Food Canada; Agricultural, Food and Nutritional Science. MSc. thesis, Department of Agricultural, Food, and Nutritional Science, University of Alberta, Acharya, Surya. 178p.
 19. Aghighi Shahverdi, M., Paravar, A., Ghasemzadeh, M. and Navabi, A. 2018. The study of germination, biochemical and enzymatic characteristics of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) affected by drought and salinity stresses. Ir. J. Seed Sci. Res. 5: 3. 33-46. (In Persian)
 20. Paravr, A., Omidi, H., Esanejad, N. and Amirzadeh, M. 2015. Effect hydro priming seed germination and seedling growth coneflower (Echinaceac prupurea) under salt stress. J. Seed 1: 1. 57- 69. (In Persian)
 21. Kalsa, K.K. and Abebie, B. 2012. Influence of seed priming on seed germination and vigour traits of Vicia villosa a sp. dasycarpa (Thn). Af. Agric. Res. 7: 21. 3202-3208.
 22. Bates, L., Waldren, R.P. and Teare, I.D. 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant Soil Res. 39: 205-207.
 23. Aebi, H. 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymol. 105: 121-126.
 24. Fu, J. and Huang, B. 2001. Involvement of antioxidants and lipid peroxidation in the adaptation of two cool-season grasses to localized drought stress. Environ. Exp. Bot. 45: 105-114.
 25. Sairam, R.K., Rao, K.V. and Srivastava, G.C. 2002. Differential response of wheat genotypes to long-term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity, and osmolyte concentration. Plant 163: 1037-1046.
 26. Kreft, S., Štrukelj, B., Gaberščik, A. and Kreft, I. 2002. Rutin in buckwheat herbs grown at different UV-B radiation levels: comparison of two UV spectrophotometric and an HPLC method. J. Exp. 53: 1801-1804.
 27. Rassam, G. A. and Dadkhah, A. 2012. The Effect of drought stress on germination and heterotrophic seedling growth characteristics of lentil (Lens culinaris Medik). J. Agric. 6: 9. 13-24.
 28. Zhang Y.P., Yang, S.J. and Cheny, Y. 2016. Effects of melatonin on photosynthetic performance and antioxidants in melon during cold and recovery. Biol. 61: 3. 571-578.
 29. Heshmati, S., Akbari, G.A. Soltani, E. and Dehaghi, M.A. 2020. The effect of seed priming at different seed quality by melatonin on seedling emergence and growth characteristic of safflower (Carthamus tinctorius) under stress combination of salinity and drought. Environ. Strress. Crop. Sci. 12: 4. 1275-1289. (In Persian)
 30. Arnao, M.B. and Hernández-Ruiz, J. 2014. Melatonin: plant growth regulator and/or biostimulator during stress. Trends Plant Sci. 19:12. 789-797.
 31. Sayadi, A., Ahmadi, J., Bhour, A. and Hosseni, S.M. 2014. Investigation of the effect of drought and salinity stresses on phenolic compounds of Thymus vulgaris Ecophysiol. J. M.P. 2: 4. 50-61. (In Persian)
 32. Ganbari, M., Farzaneh, M. and Eftekharian Jahromi, A. 2018. Effect of spermidine and irrigation period on some physiological characteristics of cucurbit (Cucurbita pepo). Agric. Plant Breed. 14: 3. 75-87. (In Persian)
 33. Wi, S.J., Kim, W.T. and Park, K.Y. 2006. Over expression of carnation s-adenosylmethionine decarboxylase gene generates a broad-spectrum tolerance to a biotic stress in transgenic Tobacco plants. Plant Cell Rep. 25: 111-121.
 34. Yiu, J., Juang, L.D., Fang, D., Liu, W. and Wu, J. 2009. Exogenous putrescine reduces floodinginduced oxidative damage by increasing the antioxidant properties of Welsh onion. Sci. 120: 306-14.
 35. Toupchi Khosrowshahi, Z., Salehi-Lisar, S.Y., Ghassemi-Golezani, K. and Motafakkerazad. R. 2019. Effect of polyamines on antioxidative responses of safflower (Carthamus tinctorius) under drought stress. Plant Prod. Res. 26: 2. 157-171. (In Persian)
 36. Salehi Shanjani, P. 2015. Comparison of drought on pigments, osmotic adjustment and antioxidant enzymes in different wild accessions of Anthemis tinctoria and Tripleurospermum servanes of Natural Resources Gene Bank of Iran. Plant. Res. (Ir. J. Biol.). 28: 1. 126-139. (In Persian)
 37. Gao, H., Zhang, Z. K., Chai, H., Cheng, K., Yang, N., Wang, Y., Yang, D.N. and Cao. W. 2016. Melatonin treatment delays postharvest senescence and regulates reactive oxygen species metabolism in peach Postharvest Biol. Biotechnol. 118: 103- 110.
 38. Yang, L.I.U., Hong, X.U., WEN, X.X. and LIAO, Y.C. 2016. Effect of polyamine on seed germination of wheat under drought stress is related to changes in hormones and J. Integer. Agric. 15: 12. 2759-2774.
 39. Ye, J., Wang, S., Deng, X., Yin, L., Xiong, B. and Wang, X. 2016. Melatonin increased maize (Zea mays) seedling drought tolerance by alleviating drought-induced photosynthetic inhibition and oxidative damage. Acta Physiol. Plant. 38: 2. 48-62.
 40. Mahros, K.M., Badawy, E.M., Mahgoub. M.H., Habib, A.M. and El-Sayed, I.M. 2011. Effect of putrescine and uniconazole treatments on flower characters and photosynthetic pigments of Chrysanthemum indicum Plant. Agric. J. Sci. 7: 399-408.
 41. Farhangi-Abriz, S. and Ghassemi- Golezani, K. 2018. How can salicylic acid and jasmonic acid mitigate salt toxicity in soybean plants?. Ecotoxicol. Environ. 147: 1010-1016.
 42. Namvar, A., Hadi, H. and Seyedsharifi, R. 2017. The role of external sources of plant protection in modulating the destructive effects of non-biological stresses. J. 48: 103-128.
 43. Darvizheh, H., Zahedi, M. and Abbaszadeh, B. 2019. Effects of foliar application of salicylic acid and spermine on the growth and root morphological characteristics of purple coneflower (Echinacea purpurea) under drought stress. J. plant process.Funct. (Ir. Soc. Plant Ph.). 8: 30. 225-242. (In Persian)
 44. Amirkhiz, K.F., Dehaghi, M.A., Sanavy, S.A.M.M. and Rezazadeh, A. 2021. Evaluation of changes in fatty acid profile, grain, and oil yield of Carthamus tinctorius in response to foliar application of polyamine compounds under deficit irrigation conditions. Ind. Crop. Prod. 161: 113-231.
 45. Norozi Ghivi, M., esmaeilpor, B., Mohebadini, M., Khoramdeel, S. and Khorami, S. 2018. The effect of seed pretreatment on germination and seedling growth indicators of tomato. J. Seed Res. 5: 3. 16-27.
 46. Fan, B., Wang, C., Song, X., Ding, X., Wu, L., Wu, H. and Borriss, R. 2018. Bacillus velezensis FZB42 in 2018: the gram-positive model strain for plant growth promotion and biocontrol. Front. in microbial. 2485-2491.

Shamsaddin Saied, M. and Moradi, R. 2018. Effect of Organic Amendments on some quantitative and qualitative characteristics of fennel (Foeniculum vulgar L.) as affected by different irrigation levels. J. Agric. Sci. Sustain Prod. 28: 4. 105-123.