دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1395 
بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی

صفحه 71-84

10.22069/ejcp.2017.2013.

وحید نصرالله زاداصل؛ حسین محمدزاده جلالی؛ مهری یوسفی؛ مصطفی ولیزداه؛ سجاد محرم نژاد