تاثیر همیاری باکتری سودوموناس فلورسنس در کاهش اثرات تنش شوری در کانولا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

سابقه و هدف: تنش کلرورسدیم از مهمترین تنشهای محیطی است که به همراه تنش خشکی بیشترین سهم از تنشهای غیرزیستی در کاهش تولید گیاهان زراعی مختلف را به خود اختصاص داده است. باکتریهای محرک رشد گیاه در ریشه گیاهان تک و دو لپهای مستقر شده و بوسیله مکانیسمهای مستقیم و غیر مستقیم باعث تقویت رشد گیاه می گردند. باکتری های محرک رشد سیستم ریشه را تغییر داده و تولید هورمونهای گیاهی و سیگنالهای مختلف منجر به تقویت گیاه می شود. تلقیح گیاهان با باکتریهای ریزوسفری محرک رشد به همراه استفاده از ارقام مقاوم از راهکارهای مناسب در کاهش اثرات منفی تنش کلرورسدیم به شمار میرود. این آزمایش به منظور بررسی اثر تلقیح باکتری سودوموناس فلورسنس در تعدیل اثرات تنش شوری بر روی ارقام کانولا انجام گرفت.
مواد و روشها: آزمایش در سیستم کشت هیدروپونیک به صورت طرح کرتهای دو بار خرد شده بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اصلی سه سطح کلرورسدیم (0، 150 و 300 میلی مولار)، فاکتور فرعی دو سطح باکتری (تلقیح و عدم تلقیح گیاهچهها با باکتری) و فاکتور فرعی فرعی شش رقم کلزا (Hyola308 Sarigol، RGS003، Amica، Hyola420 و Olga) بود.
یافتهها: تجزیه و تحلیلهای آماری نشان داد که میانگین شاخص های رشد شاملRGR، AGR، LAR، NAR، LAD و RLGR و محتوای نسبی آب برگ (RWC) در سطوح مختلف کلرورسدیم و باکتری اختلاف معنیدار دارد. تنش باعث کاهش 50 درصدی میانگین شاخصهای رشد شد و تلقیح گیاهچه ها با باکتری به غیر از شاخص میانگین نسبت سطح برگ (LAR) در بقیه شاخصها اثر مثبتی در کاهش اثرات تنش داشت. اعمال شوری باعث افزایش 3 برابری پرولین برگ کلزا شد و این افزایش در ارقام تلقیح شده با باکتری در سطوح مختلف تنش بیشتر بود. میزان های محلول و محتوای کلروفیل a، b و کل با افزایش غلظت کلرورسدیم کاهش نشان داد. تنش کلرورسدیم باعث افزایش یونهای سدیم و کلراید و کاهش یون پتاسیم در برگهای گیاه کلزا شد، ولی تلقیح باکتری با گیاهچه ها باعث کاهش تجمع یونهای سدیم و کلراید و افزایش پتاسیم در ارقام کلزا شد.
نتیجه گیری: با توجه به تجزیه های انجام شده در مورد میانگین شاخصهای رشد و صفات فیزیولوژیک مورد مطالعه میتوان نتیجه گرفت که اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم با تلقیح باکتری سودوموناس فلورسنس سویه FY32 که مولد آنزیم ACC-دآمیناز است، تعدیل می یابد. حضور باکتری و همیاری آن با گیاه توانایی رشدی گیاه را به روشهای مختلف تقویت کرده و از این رو میتوان استفاده از باکتریهای محرک رشد را در کاهش اثرات تنش شوری و سایر تنشهای غیر زیستی معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of inoculation of Pseudomonas fluorescens FY32 bacteria to reduce the effects of salinity on canola (Brassica napus L.)

چکیده [English]

Background and objectives: Salinity (sodium chloride) stress is a major environmental stress which along with drought stress is known to be the most effective abiotic stress which reducing crop production. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) colonize roots of monocots and dicots, and enhance plant growth by direct and indirect mechanisms. Modification of root system architecture by PGPR implicates the production of phytohormones and other signals that lead to enhanced plant growth. Inoculation of Plant Growth Promoting rhizobacteria and use of resistant varieties, are good practices to decline the negative effects of sodium chloride stress. This experiment was done to evaluate the effect of inoculation of Pseudomonas fluorescens FY32 in moderating the effects of salinity on canola varieties.
Materials and methods: This experiment was conducted in hydroponic cultivation systems under split-split plot experimental design with three replications based on completely randomized design. Main factor is introduced as three levels of sodium chloride (0, 150, and 300 mM NaCl), Presence or absence of bacteria in the cultural system is sub factor and six varieties of canola is sub-sub factor (Hyola308, Sarigol, RGS003, Amica, Hyola420 and Olga respectively).
Results: Statistical analysis indicated that growth indices (RGR, AGR, LAR, NAR, LAD and LRGR ) and leaf relative water content (RWC) were significantly (p Conclusion: According to the analysis of the indices of growth and morpho-physiological data, it can therefore be concluded that the effect of sodium chloride stress reduced by inoculation of Pseudomonas fluorescens FY32 strain that produce ACC- deaminase enzyme. The presence of the bacteria and its symbiosis can promote plant growth in different ways and so the harmful effect of salinity and other abiotic stresses can be alleviated by the use of PGPR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PGPR
  • Osmotic adjustment
  • Growth index
  • Ionic elements and Chlorophyll