بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ناظر باغات انگور

2 عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی گرگان

3 dd

چکیده

گیاه سیب‌زمینی محصول فصل خنک است و در مناطقی که تابستان گرم و طولانی دارند به خوبی رشد نمی‌کند، در نتیجه پوست نازک‌تری را تشکیل می‌دهد که به راحتی از گوشت جدا می‌شود. از مواد شیمیایی که در سال‌های اخیر، اثرات آن‌ها بر روی گیاهان پیازی و غده‌ای کار شده است می‌توان سالیسیلات‌ها را نام برد. بنابراین پژوهشی در سال 1391 روی گیاه سیب‌زمینی رقم سانته صورت گرفت تا تاثیر ترکیب‌های اسیدسالیسیلیک روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار در چهار تکرار در مزرعه سیب‌زمینی، واقع در روستای ولیک‌آباد شهرستان گرگان انجام شد. محلول‌پاشی در پنج سطح (صفر، 20، 100، 500 و 1000پی‌پی‌ام) روی گیاهان مورد نظر در پنج مرحله و به فاصله دو هفته از یکدیگر صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه از جمله ارتفاع بوته تا اولین گل، تعداد غده در هر بوته، وزن کل غده‌های یک بوته و برخی از خصوصیات کیفی از جمله میزان کلروفیل برگ، میزان ضخامت پوست غده، میزان سفتی غده، نشاسته غده و میزان کاهش وزن یک کیلو غده در طول انبارداری، به طور معنی‌داری تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفتند. به طوری که بیش‌ترین ارتفاع بوته، کلروفیل برگ، ضخامت پوست غده، سفتی غده، نشاسته غده و پایداری وزن غده‌ها در طی انبارداری، مربوط به غلظت 500پی‌پی‌ام و هم‌چنین بیش‌ترین تعداد غده در بوته و وزن کل غده‌های بوته، مربوط به تیمار اسید‌سالیسیلیک با غلظت 1000پی‌پی‌ام مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of foliar application of salicylic acid on some quality characters of potato

نویسندگان [English]

  • Iman Emarloo 1
  • kambiz Mashayekhi 2
  • mohamad khadempir 3
2 Assistance prof of Horticultural Science Gorgan Univercity of Agricultural Science & Natural Resources
چکیده [English]

Potato plant is crop of cool season and in areas where summers are hot and long, well does not grow, As a result of the tender skin that separates easily from the flesh. Chemicals in recent years, their effects on plants, bulbs and tubers, it is a salicylate will be named. So research on plants in 1391 sante potatoes took effect on some quality characteristics of plant combinations salicylic acid be examined. This research in a randomized complete block design with five treatment and four replication in Valik Abad potato farm in Gorgan city. Foliar application of salicylic acid have been used in five level (0, 20, 100, 500, 1000ppm) on experimental plant in five stage every twice a weeks. Results of variance analysis showed that some morphology characters such as shrub height, tuber number in every shrub, all tubers weights in shrub and some quality characters such as leaf chlorophyll value, tuber skin thickness value, tuber firmness value, tuber starch value, A kilogram of weight loss during storage of tubers have been effected by treatments. Maximum level of shrub height, leaf chlorophyll, tuber skin thickness, tuber firmness, tuber starch and tuber weight stability during storage were relative to 500ppm concentration. Maximum tuber number in every shrub and all tubers weights in shrubs were relative to 1000ppm concentration treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salicylic acid
  • potato
  • foliar application
  • Quality characters