دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-224 
تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی

صفحه 1-18

10.22069/ejcp.2016.3112

فاطمه خیرآبادی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ الیاس سلطانی؛ علی نهبندانی