کاربرد کریجینگ و کوکریجینگ در پیش بینی عملکرد گندم آبی با استفاده از تجزیه به عامل های اصلی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

اندازه‌گیری عملکرد محصول گندم در سطح وسیع نیاز به صرف هزینه و وقت است. برای صرفه جویی در زمان و هزینه یکی از راهها، استفاده از روشهای زمین آماری برای تهیه نقشه عملکرد است. در این تحقیق از آنالیز مؤلفه های اصلی برای شناسایی متغیرهایی که با هم همبستگی دارند استفاده گردید و از کریجینگ و کوکریجینگ برای تهیه نقشه استفاده گردید بدین منظور، عملکرد محصول 46 نمونه، برای پیش بینی محصول و 21 نمونه برای آزمون پیش بینی انتخاب گردبد. برای انتخاب متغیر کمکی از آنالیز مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. بطوریکه متغیر عملکرد پیش بینی به روش ریشه دوم در مؤلفه دوم بعنوان متغیر کمکی در کوکریجینک انتخاب گردید. بر اساس نتایج ارزیابی روشها برای پیش بینی عملکرد محصول مقادیر RMSE، MAE، MBE برای روش کوکریجینگ، 496، 417 و 91- کیلوگرم در هکتار و برای کریجینگ برابر 896، 754 و 124- کیلوگرم در هکتار است. این نتایج نشان داد کوکریجینگ نسبت به کریجینگ از دقت بالاتری برخوردار است. و همچنین نشان دهنده برآورد دقیق‌تر عملکرد محصول در کوکریجینگ نسبت به کریجینگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Kriging and Cokriging in Predicting Wheat Yield using Principle Component Analysis

نویسندگان [English]

  • ُSeyed Alireza Seyed Jalali 1
  • ُSeyed Alireza Seyed Jalali 2
  • Mehdi Shorafa 2
1 scientific member of soil and water research institute
چکیده [English]

The measurement of wheat crop yield in large areas is time consuming and requires high expenses. One way to save time and cost, using geostatistical methods for mapping crop yield. In this research principle component analysis were used for identifying variables that have correlation with each other, and Kriging and Cokriging were used to map crop yield prediction. Fourty six samples were used for prediction as training, and 21 samples for test. For selection of covariate, principle component analysis were performed. So that predicted yield by square root method in PC2 was selected as covariat in Cokriging. Based on result of cross validation for predicted dataset, RMSE, MAE and MBE for Cokriging was 496, 417 and -91 kg/ha, and for Kriging was 896, 754 and -124 kg/ha. These result showed higher accuracy of yield estimation in Cokriging than Kriging., that also indicated higher accuracy of yield estimation in Cokriging than Kriging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geostatistic
  • Wheat
  • land characteristic
  • Gotvand
  • Interpolation