دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1394 
اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات فتوسنتزی پنج توده‌ کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad.)

صفحه 77-95

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ سعید خانی‌نژاد؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی؛ احسان کشمیری


بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa)

صفحه 153-169

سید ابراهیم سیفتی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ حسن سلطانلو؛ معصومه صالحی؛ نیازعلی سپهوند