اثر آبیاری با پساب شهری و نوع کود مصرفی بر صفات کمی و کیفی چغندر قند (Beta vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 استاد/دانشگاه شهرکرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of urban wastewater and different types of fertilizers on quantitative and qualitative traits of sugar beet (Beta vulgaris L.)

نویسنده [English]

  • MAHMOUD TADAYON 2
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of some qualitative traits of sugar beet (Beta Vulgaris L.) under irrigation water quality and different types of fertilizers, a field experiment arranged as split plot in RCBD design with three replications at Research Station of Shahrekord University in 2013. The main factor include irrigation with urban wastewater at 2-4 leaf stage, 8-12 leaf stage and irrigation with tap water (control) and four types of fertilizer include sheep manure, spent mushroom compost, chemical fertilizer and no fertilizer (control) in sub-plot. The results showed that the plot irrigated with urban wastewater at 8-12 leaf stage significantly increased root potassium, α- amino-N, root yield and sugar yield of sugar beet compare to plot irrigated with tap water. But irrigated the plot with urban wastewater not significantly affected on the root sugar content. Besides, the maximum alcalite were belong to irrigation with tap water. Among all fertilizer treatments, the maximum root potassium, α- amino-N, root yield and sugar yield were belong to application of sheep manure and also, the highest sugar content was belong to the treatment of spent mushroom compost. Spent mushroom compost compare to sheep manure leads to significantly decrease of α- amino-N in root sugar beet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "- amino-N"
  • " spent mushroom compost"
  • "sugar beet"
  • "sugar content"
  • "urban wastewater"