نویسنده = افشبن سلطانی
تعداد مقالات: 8
ارزیابی مدل LARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی مناطق اقلیمی زیر کشت پنبه در ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-40

10.22069/ejcp.2021.17645.2300

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشبن سلطانی؛ فرشید قادری فر


برآورد خلأ عملکرد و پتانسیل افزایش تولید جو دیم در ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 41-60

10.22069/ejcp.2021.16896.2250

امید الستی؛ ابراهیم زینلی؛ افشبن سلطانی؛ بنیامین ترابی


آنالیز خلا عملکرد: کمّی کردن خلاء بین عملکرد واقعی و عملکردهای پتانسیل گندم در گرگان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-24

10.22069/ejcp.2020.12532.1975

بنیامین ترابی؛ افشبن سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-33

10.22069/ejcp.2018.9998.1785

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حبیب الله کشیری؛ امیر آینه بند؛ محمد ناظری