دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-177 
اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

صفحه 77-101

10.22069/ejcp.2018.11536.1886

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی


تأثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم‌روباهی

صفحه 103-117

10.22069/ejcp.2018.11568.1888

مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد


بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه

صفحه 133-142

10.22069/ejcp.2018.11762.1904

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران


بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

صفحه 157-177

10.22069/ejcp.2018.9097.1713

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی