بررسی برخی شاخص های رقابتی و کیفی علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط ذرت با ماشک گلخوشه ای، لوبیا، گاودانه و شبدر برسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of some competition and forage quality indices in different intercropping patterns of maize with vetch, common bean, bitter vetch and berseem clover