ارزیابی واحدهای گرمایی ژنوتیپ های سیب زمینی برای تعیین گروه های مختلف رسیدگی در مناطق گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Heat unit evaluation of potato genotypes for determining different maturity groups in Gorgan region