کلیدواژه‌ها = پتاسیم
اثر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن و بور روی برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و تکنولوژیکی و عملکرد چغندرقند

دوره 15، شماره 3، مهر 1401، صفحه 137-157

10.22069/ejcp.2022.19768.2477

حجت آذریار؛ فرزاد جلیلی؛ جواد خلیلی محله؛ علی نصراله زاده اصل؛ محسن رشدی


اثر محلول پاشی عصاره مرزنجوش (Origanum vulgare) و آویشن کوهی (Thymus vulgaris) بر برخی شاخص‌های رشدی و کیفی گیاه کنجد در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 93-110

10.22069/ejcp.2020.15979.2204

زهره انصار؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ سراله گالشی؛ احمد غلامی؛ مهدیه پارساییان


تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-32

10.22069/ejcp.2019.12716.1994

سید علیرضا موحدی نائینی؛ فریبا سالاری؛ مهدی حسینی؛ ابراهیم زینلی


برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-60

10.22069/ejcp.2017.10596.1835

سید علیرضا موحدی نائینی؛ مرضیه خوراشاهی؛ مهدی حسینی؛ کامبیز مشایخی


تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 185-202

مرضیه پورعزیزی؛ سیف‌اله فلاح؛ رامین ایرانی‌پور