تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت‌های کمی و کیفی کتان روغنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیت­های کمی و کیفی کتان روغنی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا گردید. عامل‌های مورد بررسی، سطوح مختلف نیتروژن (30، 60 و 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص)، فسفر (40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار فسفر خالص) و پتاسیم (40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار پتاسیم خالص) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که به‌ترتیب با مصرف 90، 120، 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، فسفر و پتاسیم تعداد شاخه فرعی، تعداد کپسول، عملکرد دانه و عملکرد روغن، به‌طور معنی‌دار افزایش پیدا نمودند. براساس نتایج مقایسه میانگین­ها بیشترین میزان عملکرد دانه و روغن به‌ترتیب 72/2499 و 19/939 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. بیشترین درصد و عملکرد پروتئین با مصرف 90 کیلوگرم نیتروژن، 40 کیلوگرم فسفر و 120 کیلوگرم پتاسیم در هکتار به‌ترتیب به مقدار 39/44 درصد و 4/1007 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. براساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش درصد روغن تحت‌تأثیر سطوح کودی قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of nitrogen, phosphorus and potassium on quantitative and qualitative characteristics of oil flax