اثر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن و بور روی برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و تکنولوژیکی و عملکرد چغندرقند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، گروه کشاورزی- زراعت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران،

2 استادیار، گروه کشاورزی- زراعت، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران،

3 عضو هیات علمی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی_ایران

چکیده

سابقه و هدف: چغندرقند یکی از مهم‌ترین گیاهان صنعتی است که در اقلیم‌های متنوع کشت می‌شود. مدیریت تغذیه گیاهان زراعی از مهم‌ترین عوامل در افزایش عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند است. در تغذیه صحیح گیاه زراعی باید هر عنصری به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار گیرد، زیرا در حالت عدم تعادل تغذیه‌ای، با افزودن تعدادی از عناصر غذایی علاوه بر کاهش عملکرد، اختلالاتی نیز در رشد گیاه ایجاد شده و در نهایت منجر به کاهش کمی و کیفی محصول خواهد شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در سال زراعی 1398 به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو منطقه استان آذربایجان غربی شهرستان های خوی و نقده اجرا شد. عامل نیتروژن در چهار سطح به شرح N1 ( 300 کیلوگرم در هکتار اوره بصورت پنجاه درصد مصرف در هنگام کاشت و پنجاه درصد در مرحله 8-6 برگی)، N2 ( 300 کیلوگرم در هکتار اوره بصورت پنجاه درصد هنگام کاشت و پنجاه درصد در مرحله 12-8 برگی)، N3 (450 کیلوگرم در هکتار اوره بصورت پنجاه درصد مصرف در هنگام کاشت و پنجاه درصد در مرحله 8-6 برگی) و N4 (450 کیلوگرم در هکتار اوره بصورت پنجاه درصد هنگام کاشت و پنجاه درصد در مرحله 12-8 برگی) در کرت‌های اصلی و بور در چهار سطح B1 (عدم مصرف)، B2 (مصرف خاکی به مقدار 20 گیلوگرم در هکتار اسید بوریک)، B3(محلول پاشی در دو مرحله 8-6 برگی و 12-8 برگی) و B4 ( محلول‌پاشی در دو مرحله 12-8 و 20-16 برگی) به میزان دو لیتر هکتار کود مایع بورپلاس در کرت فرعی بود.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که در هر چهار سطح نیتروژن، بور ریشه در سطح B4 تجمع یافته و به بالاترین سطح خود رسید حداقل مقدار بور ریشه هم از گیاهان تیمار شده در B1 (تیمار شاهد) بدست آمد. بالاترین کارایی بور در افزایش بور ریشه در سطح N1 مشاهده شد. عملکرد ریشه نیز در پی افزایش مقادیر عناصر نیتروژن و بور افزایش یافت. کاربرد نیتروژن در سطوح بالاتر منتج به افزایش سدیم، پتاسیم، نیتروژن مضره شد. عملکرد تکنولوژیکی قند نیز وابسته به ناخالصی ریشه بود که با افزایش ناخالصی، عملکرد تکنولوژیکی قند کاهش یافت به طوری‌که اثر تیمار B4 در افزایش عملکرد تکنولوژیکی قند در سطح N1 بارزتر بود، بنابراین بالاترین عملکرد تکنولوژیکی قند به میزان 37/1187 کیلوگرم در هکتار در تیمار N1B4 بدست آمد. ضریب کاهش بهره وری قند در هر چهار سطح نیتروژن در خوی در مقایسه با نقده پایین تر بود به طوریکه کمترین آن متعلق به تیمار N3 در خوی و حداکثر آن مربوط به تیمار N4 در نقده بود.
نتیجه گیری: کاربرد نیتروژن در سطوح بالاتر منتج به افزایش سدیم، پتاسیم، نیتروژن مضره و قند ملاس و کاهش عملکرد تکنولوژیکی قند شد و با افزایش تیمار بور قند بیشتر در ریشه ذخیره شده و به تبع آن عملکرد تکنولوژیکی قند نیز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nitrogen and boron on some physiological and technological traits of sugar beet

نویسندگان [English]

 • Hojjat Azaryar 1
 • Farzad Jalili 2
 • Javad Khalili mahalleh 3
 • Ali Nasrollahzadeh asl 2
 • Mohsen Roshdi 2
1 PhD Student in Agronomy, Department of Agriculture-Agronomy, Khoy branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Agriculture-Agronomy, Khoy branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran,
3 Assistant Professor, Department of Agriculture-Agronomy, Khoy branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran,
چکیده [English]

Background and objectives: Sugar beet is one of the most important industrial plants that is grown in various climates. Crop nutrition management is one of the most important factors in increasing the yield and quality of sugar beet crop. In the proper nutrition of the crop, every element should be available to the plant enough, because in the case of nutritional imbalance, adding a number of nutrients in addition to reducing yield, also disrupts plant growth and ultimately leads to a slight reduction. And the quality of the product will be.
Materials and Methods: This research was conducted in the year 2019 as a split plot based on a randomized complete block design with three replications in two regions of West Azerbaijan province, Khoy and Naghadeh counties. Nitrogen factor at four levels as N1 (fifty percent at planting and fifty percent at 6-8 leaf stage), N2 (fifty percent at planting and fifty percent at 8-12 leaf stage), N3 (1.5 times N1) and N4 (1.5 times N2) in main and boron plots in four levels B1 non-use, B2 soil use, B3 as foliar application in two stages of 6-8 leaves and 8-12 leaves and B4 as foliar application in two stages of 8 and 16-20 leaves in the subplot.
Results: The results showed that in all four levels of nitrogen, root boron accumulated at the B4 level and reached its highest level and the minimum root boron was obtained from plants treated in B1 (control treatment). The highest efficiency of boron treatment in increasing root boron observed in N1. Root yield also increased due to increasing amounts of nitrogen and boron. Application of nitrogen at higher levels resulted in an increase in sodium, potassium, α-amino nitrogen and consequently molasses sugar, which with the increase of root impurities, the percentage of root sugar also decreased. Technological yield of sugar is also dependent on root impurities, which decreased with increasing impurity of technological yield, so that the effect of B4 on increasing the technological performance of sugar was more pronounced in N1 and the highest technological yield of sugar was obtained in N1B4. The coefficient of reduction of sugar productivity in all four levels of nitrogen in Khoy was lower compared to Nagadeh, so that at least it belonged to N3 plants in Khoy.
Conclusion: In general, the results showed that the application of nitrogen at higher levels resulted in increased sodium, potassium, harmful nitrogen and molasses sugar and reduced technological performance of sugar and with increasing boron treatment more sugar was stored in the root and consequently root yield increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Potassium
 • Sugar Beet
 • Sodium
 • Sugar Productivity
 • Technological yield of Sugar
 1. Abd El-Mageed, T.A.A., El-Sherif, A.M., El-Mageed, S.A.A. and Abdou, N.M. 2019. A novel compost alleviates drought stress for sugar beet production grown in Cd-contaminated saline soil. Water Manag. 226: 105-112. (In Persian)
 2. Mahfouz, H., Megawer, E.A. and Shaaban, A. 2019. Planting dates and plant densities influence on morpho-physiological responses forage productivity and nutritive value of clitoria in an arid region. Discovery Agric. 5:105-118.
 3. Carr, M.K.V. and Knox, J.W. 2011. The water relations and irrigation requirements of sugar cane (Saccharum officinarum): A review. Exp. Agric. 47: 1. 1-25.
 4. Kiymaz, S. and Ertek, A. 2015. Yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris) at different water and nitrogen levels under the climatic conditions of Kirsehir, Turkey. Agric. Water Manag.158: 156-65.
 5. Padbhushan, R. and Kumar, D. 2015. Yield and nutrient uptake of green gram (Vigna radiate) as influenced by boron application in boron-deficient calcareous soils of Punjab. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 46: 7. 908-23.
 6. FAO. 2018. World food and agriculture: Statistical pocketbook. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. FAO, Rome, 254. http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/en/.
 7. Mahfouz, H., Megawer, E.A., Maher, A. and Shaaban, A. 2019. Integrated effect of planting dates and irrigation regimes on morpho-physiological response, forage yield and quality, and water use efficiency of clitoria (Clitoria ternatea) in arid region. Archives Agron. Soil Sci. 66: 2. 152-167.
 8. Mekdad, A.A.A. and Rady, M.M. 2016. Response of Beta vulgaris to nitrogen and micronutrients in dry environment. Plant Soil Environ. 62: 1. 23-29.
 9. Shariatmadari, M.J., Zamani, G. and Siyari, M.J. 2012. The effects of salinity and iron sulphate on leaf area index, percentage of light absorption and their relationship with sunflower yield. Iranian J. Field Crops Res. 9: 2. 293-285. (In Persian)
 10. Laufer, D., Nielsen, O., Wilting, P., Koch, H.J. and Marlander, B. 2016. Yield and nitrogen use efficiency of fodder and sugar beet (Beta vulgaris) in contrasting environments of northwestern Europe. Eur. J. Agron.73: 124-132.
 11. Piskin, A. 2017. Effect of Zinc applied together with compound fertilizer on yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris). J. Plant Nutr. 40: 18. 2521-2531.
 12. Malnou, C.S., Jaggard, K.W. and Sparkes, D.L. 2006. A canopy approach to nitrogen fertilizer recommendations for the sugar beet crop. Europ. J. Agron. 25: 3. 254-263.
 13. Draycott, A.P. and Christenson, D.R. 2003. Nutrients for sugar beet production, soil plant relationship. CABI Publishing. 1-105.
 14. Manderscheid, R., Pacholski, A. and Weigel, H.J. 2010. Effect of free air carbon dioxide enrichment combined with two nitrogen levels on growth, yield and yield quality of sugar beet: Evidence for a sink limitation of beet growth under elevated CO2. Eur. J. Agron. 32: 3. 228-239.
 15. Jaggard, K.W., Qi, A. and Armstrong, M.J. 2009. A meta-analysis of sugar beet yield responses to nitrogen fertilizer measured in England since 1980. J. Agric. Sci. 147: 3. 287-301.
 16. Wyse, R.E. 1980. Partitioning within the taproot sink of sugar beet: effect of photosynthate supply. Crop Sci. 20: 2. 256-258.
 17. Bloom, A.J. 2015. The increasing importance of distinguishing among plant nitrogen sources. Curr. Opin. Plant Biol. 25: 10-16.
 18. Hoffmann, C.M., Kenter, C. and Bloch, D. 2005. Marc concentration of sugar beet (Beta vulgaris) in relation to sucrose storage. J. Sci. Food Agric. 85: 3. 459-65.
 19. Marschner, H. 2005. Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press.453 p.
 20. Ahmad, W., Niaz, A., Kanwal, S. and Khalid, M. 2009. Role of boron in plant growth: a review. J. Agric. Res. 47: 3. 329-338.
 21. Tlili, A., Dridi, I., Fatnassi, S., Hamrouni, H. and Gueddari, M. 2018. Effect of Boron distribution in sugar beet crop yield in two soils of Dour Ismail irrigated perimeter. Advances in Science, Technol. Innovation. 417-423.
 22. Barker, A.V. and Pilbeam, D.T. 2007. Handbook of Plant Nutrition (Books in Soils, Plants and the Environment). CRC Press, Boca Roton, Florida, United States. 773 p.
 23. Ibrahim, M.E., Riham Faiyad, M.B. and El-Gamal, I.S.H. 2020. Impact of foliar spraying of some potassium sources and boron levels on sugar beet quantity and quality. J. Soil Sci. Agric. Engin. 12: 835-844.
 24. Ali Abdallah, M. and Shaaban, A. 2020. Integrative applications of nitrogen, zinc, and boron to nutrients-deficient soil improves sugar beet productivity and technological sugar contents under semi-arid conditions. J. Plant Nutr. 43: 13. 1935-1950.
 25. Kim, C.H. and Stoecker, A. 2006. Economic effects of environmental taxation on chemical fertilizers. Proceeding of International Association of Agricultural Economists Conference. Australia, August. 12-18.
 26. Jackson, N.E., Miller, R.H. and Franklin, R.E. 1973. The influence of vesicular-arbuscular mycorrhizae on uptake of 90Sr from soil by soybeans. Soil Biol. Biochem. 5: 2. 205-212.
 27. Waling, I., Vark, W.V., Houba, V.J.G. and Van der Lee, J.J. 1989. Soil and plant analysis, a series of syllabi, Part 7, Plant Analysis Procedures, Wageningen Agriculture University, Wageningen, The Netherlands. 179 p.
 28. Ferran, J., Bonvalet, A. and Casassas, E. 1987. New masking agents in the azomethine-H method for boron determination in plant tissues. Agrochimica. 32: 171-176.
 29. Kernchen, W. 1997. Instruction for Installation and Operation. Betalyzer, Dr Wolfgang Kernchen, GmBH, Germany. 14 p.
 30. Garcia, N.M., Lopez, M.E.C., Franco, A.D., Ramirez, M.E., Chairez, F.E.O. and Botin Y. 2019. Chemical fertilization in sugar beet (Beta vulgaris) in the north of Tamaulipas. Terra Latino Americana. 37: 15-25.
 31. Mekdad, A.A. 2015. Sugar beet productivity as affected by nitrogen fertilizer and foliar spraying with boron. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 4: 181-196.
 32. Song, X., Hao, X. and Song, B. 2021. The Oxidative Damage and Morphological Changes of Sugar Beet (Beta vulgaris) leaves at seedlings stage exposed to boron deficiency in hydroponics. Sugar Technol. https://doi.org/10.1007/s12355-021-01064-5.
 33. Wyse, R.E. 1980. Partitioning within the taproot sink of sugar beet: effect of photosynthate supply. Crop Sci. 20: 2. 256-258.
 34. Chandan, K., Mahapatra, T. and Kumar, P. 2020. Nutrient management in sugar beet: A review. Pak Sugar J. 35: 31-44.
 35. Zhang, D., Zhao, H., Shi, L. and Xu, F. 2014. Physiological and genetic responses to boron deficiency in Brassica napus: a review. Soil Sci. Plant Nutr. 60: 3. 304-313.
 36. Camacho-Cristobal, J.J., Herrera-Rodriguez, M.B., Beato, V.M., Rexach, J., Navarro-Gochicoa, M.T. M., Maldonado, J. and Gonzalez-Fontes, A. 2008. The expression of several cell wall-related genes in Arabidopasis roots in down-regulate under boron deficiency. Environ. Exp. Botany. 63: 351-358.
 37. Zarski, J., Tomaszewska, R.K. and Dudek, S. 2020. Impact of irrigation and fertigation on the yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris) in a moderate climate. Agron. J. 10: 166-173.
 38. Kernchen, W. 1997. Instruction for Installation and Operation. Betalyzer, Dr Wolfgang Kernchen, GmBH, Germany. 14 p.
 39. Cookd, A. and Scott, P.K. 1993. The sugar beet crop science in to practice, Chapman and Hall. London, World Crop Series. 675 p.
 40. Khorshidi, A.M., Ayuzi, A. and Nyazkhany, M. 2013. The effect of foliar application of micronutrients on quantity and quality of sugar beet genotypes. J. Crop Sci. 6: 21. 110-10. (In Persian)
 41. Ebrahimipak, N.A. and Mostashari, M. 2012. Evaluation of irrigation water management and boron fertilizer to increase water use efficiency of sugar beet. Water Irri. Manag. 2: 2. 53-67. (In Persian)
 42. Abbas, M.S., Dewdar, M.D.H., Gaber, E.I. and El-Aleem H.A.A. 2014. Impact of boron foliar application on quantity and quality traits of sugar beet (Beta vulgaris) in Egypt. Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci. 5: 5. 143-151. (In Persian)
 43. Bybordi, A. and Mamedov, G. 2010. Evaluation of application methods efficiency of zinc and iron for canola (Brassica napus ). Not. Sci. Biol. 2: 1. 21-30.
 44. May, G.M. and Pritts, M.P. 1993. Phosphorus, zinc and boron influence yield components in 'Earliglow' strawberry. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 118: 43-49
 45. Camberato, J.J. 2004. Foliar application on sugar beet. J Fruit Ornament Plant Res. 12: 120-126.
 46. Ebrahimipak, N.A. and Mostashari, M. 2012. Evaluation of irrigation water management and boron fertilizer to increase water use efficiency of sugar beet. Water Irri. Manag. 2: 2. 53-67. (In Persian)
 47. Hassanzadeh Azar, S., Roshdi, M. and Futohi, K. 2009. The effect of foliar micronutrients, zinc and manganese on the properties of sugar beet root qualitative and quantitative components. J. Crop Sci. 2: 5. 25-13. (In Persian)
 48. Shiemshi, D. 2007. Leaf chlorosis and stomatal aperture. New Phytol. 166: 455-461.
 49. Tlili, A., Dridi, I., Fatnassi, S., Hamrouni, H. and Gueddari, M. 2018. Effect of Boron distribution in sugar beet crop yield in two soils of Dour Ismail irrigated perimeter. Adv Sci Technol. Innov.417-423.
 50. Ravi, S., Channal, H.T., Hebsur, N.S., Patil, B.N. and Dharmatti, P.R. 2008. Effect of sulphur, zinc and iron nutrition on growth, yield, nutrient uptake and quality of safflower (Carthamus tinctorius). Karnataka J. Agric. Sci. 32: 382-385.
 51. El-Hassanin, A.S., Samak, M.R., Moustafa, N., Shafika, A.M., Khalifa, N. and Ibrahim, M. 2016. Effect of foliar application with humic acid substances under nitrogen fertilization levels on quality and yields of sugar beet plant. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 5: 11. 668-680.
 52. Semida, W.M., Abd El-Mageed, T.A. and Howladar, S.M. 2014. A novel organo-mineral fertilizer can alleviate negative effects of salinity stress for eggplant production on reclaimed saline calcareous soil. Acta Hortic. 1034: 493-499.