نویسنده = سراله گالشی
مقایسه اقتصاد نیتروژن بین ارقام جدید و قدیم گندم نان در 38 سال گذشته در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6091

علی راحمی کاریزکی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی


آنالیز خلا عملکرد: کمّی کردن خلاء بین عملکرد واقعی و عملکردهای پتانسیل گندم در گرگان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-24

10.22069/ejcp.2020.12532.1975

بنیامین ترابی؛ افشبن سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 23-46

10.22069/ejcp.2019.12051.1925

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L)

دوره 7، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 23-42

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی


بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 51-69

مریم طهماسبی؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور