کلیدواژه‌ها = لوبیا
ارزیابی سودمندی سیستم کشت مخلوط آفتابگردان-لگوم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-98

10.22069/ejcp.2020.17447.2289

سید محسن سیدی؛ جواد حمزه ئی


ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 77-96

عبدالله جوانمرد؛ عادل دباغ‌ محمدی‌نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی