تاثیر تراکم کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شهرستان رودسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار گروه زراعت واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: دانه حبوبات به‌عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین و دومین منبع مهم غذایی انسان بعد از غلات به شمار می‌رود. لوبیا در ایران از نظر سطح زیر کشت و اهمیت اقتصادی مقام اول را در بین حبوبات داراست(19). گزارش شده است که فاصله بیشتر بین بوته‌ها باعث می‌شود هر گیاه به‌دلیل داشتن فضای بیشتر در اطراف خود نور بیشتری را دریافت نماید و فعالیت فتوسنتزی خود را بهتر انجام دهد. کودهای شیمیایی نیتروژن‌دار نقش مهمی در تولیدات گیاهی ایفا می‌کنند. بنابراین بررسی میزان کاربرد آن‌ها برای هر محصول گیاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این آزمایش بررسی تاثیر فواصل مختلف کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در شمال ایران (شهرستان رودسر) بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان رودسر در سال 1393 انجام شد. برای کاشت از بذر توده محلی پاچ باقلا استفاده شد. کشت به‌صورت خشکه‌کاری در تاریخ‌ 15 خردادماه انجام گرفت. عامل اصلی فاصله ثابت روی ردیف 10 سانتی متر و فاصله بین ردیف کاشت در سه سطح: (30، 40 و 50 سانتی متر به ترتیب با تراکم‌های بوته 33، 25 و 20 بوته در متر‌مربع) و عامل فرعی کود نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح (شاهد، 30، 60 و90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. عملکرد و صفات وابسته به عملکرد اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان که فاصله کاشت، سطوح مختلف کود نیتروژن و اثر متقابل فاصله کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، وزن خشک بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی‌دار بود. ارتفاع بوته تحت تاثیر فاصله کاشت و نیز سطوح مختلف کود نیتروژن و وزن صد‌دانه فقط تحت‌تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن قرار گرفت. در بین فاصله‌های مختلف کاشت، فاصله بین ردیف کاشت 40 سانتی متر برای صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه، وزن خشک بوته و فاصله‌های بین ردیف کاشت 40 و 50 سانتی‌متر برای صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته برتری معنی‌داری داشت، در حالی‌که بیشترین عملکرد بیولوژیک از فاصله بین ردیف کاشت 30 سانتی‌متر به‌دست آمد. تیمار 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای صفات ارتفاع بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت برتری معنی‌داری نسبت به سایر سطوح مورد مطالعه داشت. بیشترین تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته، وزن خشک بوته و عملکرد بیولوژیک هم از تیمارهای 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of planting density and nitrogen fertilizer on yield and yield components of bean in Roudsar

نویسندگان [English]

  • heshmatallah ghorbani gilayeh 1
  • majid ashuri 2
1 Ms.c graduated
2 assistant prof, lahijan
چکیده [English]

Background and objectives: Whole grain product is an important rich-protein source after cereals and also is the second most important food source for human. Bean in terms of area and economic importance has the first place in Iran. It has been reported that more distance between the plants caused by more space around the plants lead to each one get more light and could have better photosynthetic activity and therefore have better growth rather than which one are closer together. Nitrogen fertilizers play an important role in the plant production. Evaluation of its application for different herbal product is very important. The aim of the present research was to evaluate the effect of different planting distances and levels of nitrogen fertilizer on yield and yield components of beans in the north of Iran.
Materials and methods: An experiment in complete randomized blocks with split plot arrangement in three replications performed in Roudsar city in 2014. The planting distance as main factor was in 3 levels (d1=30×10, d2= 40×10 and d3=50×10) and nitrogen fertilizer as second factor was in 4 levels (N1=control, N2=30, N3=60 and N4=90 nitrogen kg/ha).
Background and objectives: Pulses are rich in proteins and found to be main source of protein and second important constituent of human diet after cereals. Bean due to cultivation area and economic importance is the first among pulses in Iran. It has been reported that more distance between plants makes each plant received more light and photosynthetic activity increased. Nitrogen fertilizers have an important role in plant production. Therefore, the application of nitrogen fertilizer levels on each plant is very important. The purpose of this experiment was to investigate the effects of different planting intervals and nitrogen fertilizer levels on yield and yield components of beans in northern Iran.Materials and methods: The experiment was conducted as split plot in a randomized complete block design with three replications in Rudsar in 2014. For planting seeds, a local bean cultivar was used. The cultivation was carried out on June 15th. The main factor is the fixed distance on the row of 10 cm and the spacing between the row of planting in three levels: (30, 40 and 50 cm, with plant densities of 33, 25 and 20 plants per m2), and the sub factor was nitrogen fertilizer at four levels (control, 30, 60 and 90 kg nitrogen per hectare). Yield and yield components were measured.
Results: The results showed that planting distance, different levels of nitrogen fertilizer and the interaction between planting distance and nitrogen fertilizer levels on number of pods per plant, number of seeds per plant, seed yield, plant dry weight, biological yield and harvest index were significant. Plant height was affected by different levels of nitrogen and planting distance but weight of 100 seeds was affected by different levels of nitrogen fertilizer. In different planting distances, the spacing between planting rows of 40 cm for plant height, seed yield, plant dry weight and spacing between row 40 and 50 cm for the number of pod per plant and number of seeds per plant were Significant, while the highest biological yield was obtained from the spacing of 30 cm row spacing. Application of 60 kg N ha-1 for plant height, 100 seed weight, seed yield and harvest index had a significant superiority to other nitrogen levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Grain yield
  • Nitrogen fertilizer
  • planting distances
1. Al- Ramamneh, EADM. 2009. Plant growth strategies of Thymus vulgaris L. in response to
population density. Indust. Crops Prod., 30(3): 389-394.
2. Amiri, E., and Abdzad Gohari, A. 2015. Effect of irrigation management and nitrogen fertilizer
on yield and water use efficiency and estimated yield function of common bean (Case Study:
Astaneh Ashrafiyeh). Water Manag. Agric. 2(2): 1–10. (In Persian)
3. Bahr, A.A. 2007. Effect of plant density and urea foliar application on yield and yield
components of chickpea (Cicer arietinum L.). Res. J. Agri. Biologi. Sci., 3: 220-223.
4. Bakry, B.A., Elewa, T.A., El-Karamany, M.F., Zeidan, M.S., and Tawfik, M.M. 2011. Effect of
row spacing on yield and its components of some bean varieties under newly reclaimed sand
soil condition. World J. Agri. Sci., 7: 68-72.
5. Baloch, A., Soomro, A.M., Javed, M.A., Ahmad, M., and Bughio, H.R. 2002. Optimum plant
density for high yield in rice (Oriza Sativa L.) Asian. J. Plant Sci., 1(2): 114-116.
6. Bilsborrow, P.E., Evans, E.J., and Zhao, F.J. 1993. The influence of spring nitrogen on yield
components. Agri. Sci., 120: 219-224.
7. Brothers, M.E., and Kelly, J.D. 1993. Interrelationship of plant architecture and yield
components in the pinto bean ideotype. Crop Sci., 33: 1234-1238.
8. Caks, G. 2001. Interactions between Azospirillum and VA mycorrhiza and thair effects on
growth and nutrition of maize and ryegrass. Soil. Boil. Biochem. 15: 705-709.
9. Chaturvedi, I. 2005. Effect of nitrogen fertilizers on growth, yield and quality of hybrid rice
(Oryza sativa).J of Central European Agriculture. 6(4): 611-618.
10. Davoodi, M.B. 2007. Deficiency of Macro Nutrients in Crop Plants. Publishing agricultural
education. Tehran. 188p. (In Persian)
11. Essubalew, G., Mohammed, A., Tesfaye, A., and Nebiyu, A. 2014. Growth and yield response
of green beans (Phaseolus vulgaris L.) In relation to time of sowing and plant spacing in the
humid tropics of Jimma, southwest Ethiopia. International J. Soil Crop Sci. 2(5): 61-67.
12. FAO. 2008. Production Year Book. Rome, Italy.
13. FAO. 2013. FAOSTAT. Crop Production data. FAOSTAT@fao.org.
14. Frade, M.M.M., and Valenciano, J.B. 2005. Effect of sowing density on the yield and yield
components of spring sown irrigated chickpea (Cicer arietinum) grown in Spain. New Zealand
J. Crop Horti. Sci., 33: 367-371.
15. Ghanbari, A.A., and Taheri-Mazandarani, M. 2003. Effects of sowing date and plant density on
yield of spotted Bean. Seed Plant Improv. J., 19(4): 483-496. (In Persian)
16. Hatami, H. 2002. Effects of planting date, plant spacing and nitrogen fertilizer on growth, yield
and yield components of rice, Tarom mutant lines. Thesis Submitted for the Degree of M.Sc.
Islamic Azad University Karaj. 104p. (In Persian)
17. Hay, R., and Porter, J. 2006. The physiology of crop yield. Blackwell Publishing. 314p.
18. Khoufi, M., and Anvieh-tekieh, L. 2009. Iran's position in the global market and foreign trade of
bean product. J. Commerce Revi., 34: 28-38. (In Persian)
19. Kim, Y.D., Spark, M., Rha, I.S., and Chol, J.S. 1991. Studies on the productivity of forage
sorghum and different cultural stage on regrowth, yield and nutritional value of sorghum Sudan
grass hybrid. Herb. Abst., 61: 165–165.
20. Malik, V.S., Swanton, C.J., and Michaels, T.E. 1993. Interaction of white bean (Phaseolus
vulgaris L.) cultivars, row spacing and seeding density with annual weeds. Weed Sci., 41: 62-
68.
21. Moniruzzaman, M., Halim, GMA., and Firoz, ZA. 2009. Performances of French bean as
influenced by plat density and nitrogen application. Bangladesh J. Agric. Res., 34(1): 105-111.
22. Mtaita, T., and Mutetwa, M. 2014. Effects of plant density and planting arrangement in green
bean seed production. J. Glob. Innov. Agric. Soc. Sci., 2(4): 152-157.
23. Mureithi, D.M., Onyango, M.O., Jeruto P., and Gichimu, B.M. 2012. Response of French bean
(Phaseolus Vulgaris L.) to intra-row spacing in Moseno Division, Kenya. J. App. Sci., 12(1):
96-100.
24. Nava, M. 2013. Effect of planting date and nitrogen fertilizer on yield and yield components of
bean. Thesis Submitted for the Degree of M.Sc. Islamic Azad University Lahijan. 87p. (In
Persian)
25. Noori, SH., Kashani, A., Nabipour, M., and Mamghani, R. 2005. Effect of nitrogen fertilizer
application on yield and yield components of faba bean cultivars in Ahvaz climatic conditions.
Proceeding of the 1st Iranian Pulses Symposium. Nov. Ferdowsi University of Mashhad. Pp:
419-422. (In Persian)
26. Rao, K.S., Moorthy, B.T.S., Dash, A.B., and Lodh, S.B. 1996. Effect of time of transplanting on
grain yield and quality traits of Basmati- Type seented rice (Oriza sativa) Varieties in Coastal
Orissa. Indian. J. Agric. Sci., 66(6): 333-337.
27. Reddy, M.D., and Mittra, B.N. 1984. Effect of seeding age and population density on yield and
yield components of rice in intermediate deep water. Sci., 17(2): 89-95.
28. Saini, S.S., and Faroda, A.S. 1998. Response of chickpea (Cicer arietinum L.) genotype 'H 86-
143' to seeding rates and fertility levels. Indian J. Agr., 43: 90-94.
29. Salehi, F. 2005. Study of plant density in promising red bean lines. The 1st Iranaian Pulses
Symposium. Ferdowsi University of Mashhad., Pp: 117-120. (In Persian)
30. Salehi, F. 2014. Effect of plant density on seed yield and its components in new red bean lines.
Agr. J., (Pajouhesh and Sazandegi) 103: 23-28. (In Persian)
31. Saxena* N.P. 1984. The chickpea. in Physiology of tropical field crops. (Goldsworthy* P.R.
and Fisher, N.M., eds.) Chichester, U.K.: John Wiley and Sons. Pages 419-452.
32. Shafaroodi, A., Zavareh, M., Peyvast, G., and Dorri, HR. 2012. Effect of sowing date and plant
density on grain yield and yield components in dry bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces.
22(3): 47-60. (In Persian)
33. Tesar, M.B. 1984. Physiological basis of crop growth and development. WI. USA. 341p.
34. Torabi-jefroodi, A., Fayaz-Moghadam, A., and Hasanzadeh Ghoort Tapeh, A. 2005. An
investigation on the effect of plant population density on yield and its components in common
bean (Phaseolus vulgaris L.). Iranian J. Agri. Sci., 36: 639-646. (In Persian)
35. Torbatinejad, N.M., Chaichi, M.R., and Sharifi, S. 2002. Effect of nitrogen level on yield and
yield components of three forage sorgohum cultivars in Gorgan. J. Agric. Sci. Nat. Resour.,
9(2): 205-220. (In Persian)
36. Tuil, H.D., and Van, W. 1965. Organic Salts in Plants in Relation to Nutrition and Growth.
Agric. Res. Rep. 657p. Wegheningen, Netherlands.
37. Vos, J., and Vamder Putten, P.E.L. 1998. Effect of nitrogen supply on leaf growth, Leaf
nitrogen economy and photosynthetic capacity in potato. Field Crops Res., 59(1): 63-72.
38. Xiumei, L., and Yaping, L. 2003. An experiment on the best application amount of K2 SO4 for
potato (Solanum tuberosum) grown in chernozem soil. Chinese Potato. J., 17(1): 23-24
39. Yeilagh Cheghakhor, A., Mesgarbashee, M., Mamghaniand, R., and Nabipour, M. 2010. Effect
of row spacing and plant density on some morphological traits, yield, yield components and
seed protein in two chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars. Agric. Sustain. Prod. Sci., 20(3):
113-123. (In Persian)