نویسنده = علی راحمی کاریزکی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-116

10.22069/ejcp.2020.17953.2325

سید حسین حسینی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ علی نخزری مقدم؛ فاختک طلیعی


2. ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-56

10.22069/ejcp.2019.13113.2016

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


4. بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-34

علی راحمی کاریزکی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی