کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای دامی، شیمیایی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-56

10.22069/ejcp.2022.19086.2422

نسرین عباسی دهکردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ افسانه بدل زاده


اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-24

10.22069/ejcp.2016.2954

سرور خرم دل؛ آسیه سیاهمرگویی؛ قدریه محمودی