اثر نسبت‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بمنظور بررسی اثر سری‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا و گیاه دارویی زنیان، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. نه نسبت‌ جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا به صورت کشت مخلوط ردیفی شامل 0:100، 25:75، 50:50، 75:25، 100:0، 100:50، 25:100، 50:100 به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر نسبت‌های کشت مخلوط بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و بیولوژیکی، شاخص برداشت و عملکرد اسانس زنیان و اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیکی و دانه و شاخص برداشت لوبیا معنی‌دار (01/0≥p) بود. بیشترین عملکرد بیولوژیکی و دانه زنیان برای کشت خالص به ترتیب برابر با 82/192 و 19/113 گرم بر متر مربع و کمترین میزان به ترتیب برای تیمار 50% لوبیا+100% زنیان به ترتیب با 50/43 و 79/12 گرم بر متر مربع بدست آمد. بیشترین و کمترین عملکرد اسانس زنیان به ترتیب برای کشت خالص زنیان و 100%لوبیا+25% زنیان با 51/3 و 54/0 گرم بر متر مربع مشاهده شد. بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی و دانه به ترتیب برای کشت خالص (با 87/1984 و 81/893 گرم بر متر مربع) و نسبت 25% زنیان+100% لوبیا (با 42/552 و 50/252 گرم بر متر مربع) بدست آمد. دامنه نسبت برابری زمین جزئی زنیان 55/0-12/0 و برای لوبیا 83/0-28/0 بود. بالاترین مجموع نسبت برابری زمین برای 50%لوبیا+100% زنیان با 14/1 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of replacement and additive intercropping series of ajowan with bean on yield and yield components

چکیده [English]

In order to study the impact of replacement and additive intercropping series on yield and yield components of bean and ajowan as a medicinal plant, an experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Shirvan College of Agriculture and Natural Resources during growing season of 2012-2013. Nine replacement and additive intercropping series of ajowan with bean such as 0:100, 25:75, 50:50, 75:25, 100:0, 100:25, 100:50, 25:100 and 50:100 were considered as treatment. The results showed that the effect of intercropping series was significant (p 0.01) on yield components, biological yield, seed yield, harvest index and essential oil yield of ajowan and yield components, biological yield, seed yield and harvest index of bean. The maximum biological and seed yield of ajowan were observed in its monoculture with 192.82 and 113.19 g.m-2 and these minimum were in 50%bean+100%ajowan with 43.50 and 12.79 g.m-2, respectively. The highest and the lowest essential oil yield of ajowan were obtained in its monoculture and 100%bean+25% ajowan with 3.51 and 0.54 g.m-2, respectively. The highest and the lowest biological yield and seed yield of bean were observed in its monoculture (1984.87 and 893.81 g.m-2) and 25%ajowan+100%bean (552.42 and 252.50 g.m-2), respectively. Range of partial land equivalent ratio (LER) for ajowan was calculated with 0.12-0.55 and it was 0.28-0.83 for bean. The highest total LER was computed in 50%bean+100%ajowan with 1.14.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil yield
  • Row intecropping
  • Medicinal plant
  • Land Equivalent Ratio