کلیدواژه‌ها = تنش
تجزیه پایداری عملکرد دانه برخی از ژنوتیپ‌های برنج با روش‌های پارامتری و ناپارامتری تک‌متغیره

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 85-106

10.22069/ejcp.2021.17883.2315

پیمان شریفی؛ عبدالرحمان عرفانی؛ علی محدثی؛ ابوذر عباسیان؛ هاشم امین پناه؛ محمد محمد یوسفی؛ مهران سعیدی


بررسی رابطه عملکرد دانه و روغن با برخی صفات مورفولوژیک در کنجد به‌وسیله روش‌های تجزیه چند متغیره

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 119-208

10.22069/ejcp.2019.16659.2240

رقیه امینیان؛ مهسا قاسمی پناه؛ مجید غلامحسینی؛ فرهاد حبیب زاده