نویسنده = سید محسن سیدی
ارزیابی سودمندی سیستم کشت مخلوط آفتابگردان-لگوم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-98

10.22069/ejcp.2020.17447.2289

سید محسن سیدی؛ جواد حمزه ئی


اثر تراکم و نیتروژن بر کمیت و کیفیت دانه کلزای پاییزه در شرایط همدان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 143-159

جواد حمزه ای؛ محسن سیدی؛ مجید بابایی