اثر تراکم و نیتروژن بر کمیت و کیفیت دانه کلزای پاییزه در شرایط همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری اکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • j h 1
  • m s 2
  • m b 3