نویسنده = ایرج اله دادی
مطالعه شاخص های رشد و عملکرد لاین های هاپلوئید مضاعف گیاه کاملینا (.Camelina sativa L)

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 23-42

10.22069/ejcp.2023.20446.2524

مرجان السادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ دانیال کهریزی


تأثیر تاریخ کاشت و شوری بر پایداری زیستی سالیکورنیا (iranica Salicornia) در برابر تنش ریزگرد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 187-204

10.22069/ejcp.2022.19675.2465

سعیده عالی پور؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ مجید قربانی جاوید؛ غلامعباس اکبری


بررسی واکنش برخی صفات زراعی تعدادی از ژنوتیپهای گندم به قطع آبیاری آخر فصل در شرایط مصرف روی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 179-203

داود افیونی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری؛ گودرز نجفیان


اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 33-49

فریده بهبودی؛ ایرج اله دادی؛ ابراهیم محمدی گل تپه