بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کدوی پوست کاغذی یکی از مهمترین گیاهان دارویی بوده که به علت کیفیت بالای روغن، علاوه بر مصارف خوراکی جنبه درمانی نیز دارد. به منظور بررسی اثرات کاربرد سطوح مختلف کود پلت شده دامی و اوره و نیز ریزمغذی ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن این گیاه در آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود پلت شده دامی و اوره (150 کیلوگرم اوره، 50 کیلوگرم اوره+5/3 تن کود دامی، 100 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی، 150 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کاربرد ریزمغذیها (1 درهزار، 2 درهزار و 3 درهزار شامل عناصر: آهن (Fe)، روی (Zn)، منگنز (Mn) از منبع کلات و بر(B) از منبع اسید بوریک) به‌عنوان فاکتور فرعی بودند. اثر سطوح مختلف فاکتور اصلی بر صفات طول بوته، تعداد ساقه فرعی، تعداد گل ماده، درصد و عملکرد روغن بسیار معنی داربود (p0/01). مقایسه میانگین نتایج نشان داد در تیمار150 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی بیشترین عملکرد روغن (8/481 کیلوگرم در هکتار) در این تیمار حاصل شد. کاربرد 2 در هزار ریزمغذیها بیشترین تعداد گل ماده (14/5 عدد)، درصد روغن (5/46 درصد) و عملکرد روغن (6/431 کیلوگرم در هکتار) را حاصل کرد. در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که میتوان کاربرد 150 کیلوگرم اوره+5/1 تن کود دامی و 2 در هزار ریزمغذیها را برای دستیابی به بهترین عملکرد روغن در این گیاه دارویی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Different Rates of Pelleted Animal Manure and Urea Levels and Some Micronutrients on Morphophysiological Characteristics and Oil Yield of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca)

چکیده [English]

Pumpkin is one the most important cultivated medicinal plants. Because of high quality oil it uses as edible and herbal medicine. To find out the effects of different rates of pelleted animal manure and urea levels and some micronutrients on morphophysiological characteristics and oil yield of medicinal pumpkin, a split plot experiment based on RCBD with three replicates was conducted at the Research Farm of Abouraihan Campus, University of Tehran. The pelleted animal manure and urea with four levels (150 kg urea, 50 kg urea+3.5 tone animal manure, 100 kg urea+1.5 tone animal manure and 150 kg urea+1.5 tone animal manure) were considered as the main plot and micronutrients with three levels (1000, 2000 and 3000 (mg. kg-1); including iron, zinc, manganese from a chelate source and boron from boric acid source) were considered as sub plots. results showed main factor had significant effect on plant height, sub branches, female flower, oil percentage and oil yield (p0.01). 150 Kg Urea+1.5 tone animal manure as pellet had most oil yield (481.8 kg.h-1). 2000 mg. kg-1 of micronutrients had most female flower (5.14), oil percentage (46.5%) and oil yield (431.6 kg.h-1).Overall results showed applying 150Kg Urea+1.5 tone plleted animal manure with 2000 (mg.kg-1) of micronutrients could be suggested as the best option for achievement of the best morphophysiologial characteristics and oil yield of pumpkin medicinal plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucurbita pepo var styriaca
  • Morphological parameters
  • SPAD
  • Oil yield