بررسی واکنش برخی صفات زراعی تعدادی از ژنوتیپهای گندم به قطع آبیاری آخر فصل در شرایط مصرف روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • d a 1
  • e a 1
  • G a 2
  • G n 3