نویسنده = افشین سلطانی
تأثیر شدت و زمان حذف برگ بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max L.) تحت شرایط مصرف آمینواسید

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 17-36

10.22069/ejcp.2020.15797.2175

محمدرضا داداشی؛ حمید نجفی خان به بین؛ ابوالفضل فرجی؛ افشین سلطانی


مصرف سوخت، انرژی و انتشار گازهای گلخانه ‏ای ناشی از هر یک از عملیات زراعی در تولید سویا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-23

مجید عالیمقام؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی


بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا