نویسنده = فرشید قادری فر
شناسایی بیوتیپهای Lolium rigidum gaudمقاوم به علفکش کلودینافوپ‌پروپارژیل در مزارع گندم استان گلستان

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-18

10.22069/ejcp.2023.19760.2475

علی توسلی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ اسکندر زند؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو


اثر تاریخ کاشت بر میزان پروتئین، محتوای ساپونین و عملکرد دانه ژنوتیپ های های مختلف کینوا در شهرستان جیرفت

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-140

10.22069/ejcp.2022.19243.2437

مهدی بهروج؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ آسیه سیاهمرگویی؛ محمود باقری


ارزیابی مدل LARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی مناطق اقلیمی زیر کشت پنبه در ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-40

10.22069/ejcp.2021.17645.2300

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشبن سلطانی؛ فرشید قادری فر


تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 171-186

10.22069/ejcp.2019.16404.2222

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی


بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-50

10.22069/ejcp.2018.10651.1840

فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ سید مجید عالیمقام


بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-108

10.22069/ejcp.2016.2958

زهرا رستگا ر؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی