ارزیابی اثرات کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و برخی شاخص‌های رشد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)، در حضور کودهای زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،

3 استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)، بعد از برنج و گندم از نظر میزان مصرف، سومین محصول مهم در جهان است. این محصول برای دستیابی به رشد مناسب و در نهایت عملکرد قابل قبول به آبیاری مطلوب نیاز دارد. با توجه به شرایط اقلیمی ایران، مطالعه اثرات کم‌آبیاری و بررسی روش‌های افزایش مقاومت سیب زمینی به کم آبی ضرورت دارد، که به این منظور بررسی عملکرد، کارآیی مصرف آب و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک رشد تحت تاثیر کودهای زیستی تحت شرایط کم‌آبی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری و کودهای زیستی بر عملکرد غده، شاخص‌های فیزیولوژیک و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در دو سال زراعی 1398 و 1399، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اجرا شد. در هر سال تیمارهای آزمایش شامل دور آبیاری در چهار سطح (آبیاری پس از 70، 90، 110 و 130 میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A) و کود زیستی بود که در شش سطح شامل بیوفسفات، میکوریزا Glomus mossea، میکوریزا Glomus fasciculotum، ترکیب بیوفسفات + میکوریزا G.mossea، ترکیب بیوفسفات + میکوریزا G. fasciculotum و شاهد به بصورت فاکتوریل اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزایش تنش خشکی سبب کاهش عملکرد گردید ولی کاربرد کودهای زیستی منجر به بهبود اثرات سوء تنش خشکی شد. بر اساس نتایج، تنش خشکی 130 میلی‌متر تبخیر نسبت به تیمار 70 میلی‌متر تبخیر (شاهد)، منجر به کاهش صفاتی مانند عملکرد و سطح برگ شد که این کاهش به ترتیب برابر با 79/46 و 81/46 درصد بود. نتایج مربوط به عملکرد سیب‌زمینی نشان داد که استفاده از کودهای زیستی G. mossea، G. fasciculotum و بیوفسفات بیشترین تاثیر را بر روی صفات عملکرد غده و شاخص سطح برگ داشت. بهبود عملکرد غده در شرایط تنش خشکی شدید برای کودهای زیستی: گلوموس موسه‌آ، گلوموس فاسیکولاتوم، بیوفسفات، ترکیب باکتری بیوفسفات و گلوموس موسه‌آ و ترکیب باکتری بیوفسفات و گلوموس فاسیکولاتوم نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب برابر بود با 65/38، 41/37، 63/32، 11/20 و 91/12 درصد بود. نتایج نشان داد که کاربرد کود زیستی گلوموس فاسیکولاتوم و موسه‌آ در تیمار تنش شدید خشکی به‌ترتیب منجر به تعدیل اثرات تنش به مقدار 36/36 و 30 درصد نسبت به عدم استفاده از کود زیستی شد. کاربرد کودهای زیستی در تمام تیمارهای آبیاری، اثر سوء ناشی از تنش خشکی را در شاخص کارآیی مصرف آب تعدیل نمود. استفاده از کودهای زیستی گلوموس موسه‌آ، فاسیکولاتوم و بیوفسفات منجر به افزایش شاخص کارآیی مصرف آب در تیمار تنش خشکی شدید نسبت به تیمار شاهد به ترتیب به میزان 38/38، 6/36 و 87/30 درصد گردید.
نتیجه‌گیری: بنابراین استفاده از کودهای زیستی میکوریزا گلوموس فاسیکولاتوم، گلوموس موسه‌آ و بیوفسفات به صورت جداگانه برای مناطقی که در طول فصل کشت سیب‌زمینی دچار تنش خشکی می‌شوند توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of deficit irrigation on water use efficiency and some growth indices of potato (Solanum tuberosum L.), in the presence of biofertilizers

نویسندگان [English]

 • Ahmad Nemati 1
 • Mohammad Ali Aboutalebian 2
 • Mehrdad Chaichi 3
1 Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu Ali University, Hamadan
2 Agronomy Department,, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Assistant professor, Department of Seed and Plant Improvement Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources,
چکیده [English]

Background and objectives: Potato (Solanum tuberosum L.), is the third most important crop in the world after rice and wheat in terms of consumption. This crop needs optimal irrigation to achieve proper growth and ultimately acceptable yield. Considering the climatic conditions of the Iran, it is necessary to study the effects of deficit irrigation on potato and to investigate the methods of increasing the drought stress resistance of this crop.
Materials and methods: In order to investigate the tuber yield, physiological indices and water use efficiency of potato in the two cropping years 2019-2020, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in the Agricultural Research and Training Center of Natural Resources of Hamadan Province. Each year, the experimental treatments included irrigation interval as the first factor at four levels (irrigation after 70, 90, 110 and 130 mm cumulative evaporation from Class A evaporation pan) and the second factor was bio-fertilizer at six levels. Bio-phosphate (B), Glomus. mossea (GM), G. fasciculotum (GF), G. mossea+ Bio-phosphate (BGM), G. fasciculotum + Bio-phosphate (BGF) and Control (C) were administered factorially.
Results: The results showed that increasing irrigation stress reduced tuber yield but the application of Bio-fertilizers improved the adverse effects of drought stress. The results also showed that the drought stress of 130 mm evaporation compared to the treatment of 70 mm evaporation (Control), led to a decrease in tuber yield and leaf area index, by 46.79 and 46.81%, respectively. The results related to potato yield showed that the use of three bio-fertilizers G. mossea, G. fasciculotum and Bio-phosphate had the greatest effect on tuber yield and leaf area index. The improvement tuber yield under conditions of severe drought stress by using bio-fertilizer treatments compared to the control was 38.65% for G. mossea, 37.41% for G. fasciculatum, 32.63% for bio-phosphate, 20.11% for bio-phosphate + G. mossea and 12.91% for bio-phosphate + G. fasciculatum. Based on the results the application of Glomus fasciculatum and G. mossea bio-fertilizers in the treatment of severe drought stress modified the stress effects by 36.36 and 30%, respectively, compared to the non-use of bio-fertilizer. Application of biofertilizers in all irrigation treatments moderated the adverse effect of drought stress on water use efficiency index. The use of Glomus musea, G. fasciculatum and biophosphate biofertilizers led to an increase in water use efficiency index in severe drought stress treatment compared to the control treatment by 38.38, 36.6 and 30.87%, respectively.
Conclusion: Therefore, the use of mycorrhizae G. fasciculatum and G. mossea also bio-Phosphate is recommended separately for areas that suffer from drought stress during the potato growing season.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bio-Phosphate
 • Drought stress
 • Evaporation pan
 • Leaf area
 • Mycorrhiza fungus
 1. FAO. 2019. World corp production statistics. Available online: http//faostat.fao.org/ (accessed on 26 May 2020).
 2. Anonymus. 2018. FAO. FAOSTAT data base for agriculture. Available online at,http://faostat3.fao.org/ faostat gateway/go/to/download/Q/QC/E.
 3. Agricultural 2020. Ministry of Jihad Agriculture, Information and Communication Technology Center. (In Persian)
 4. Rasti Sani, M., Ganjeali, A. and Lahouti, M. 2018. Morphological and physiological responses of two common bean cultivars to drought stress. Plant Proc. Func. 6: 22. 37-45.
 5. Zhang, F., Zou, Y.N. and Wu, S. 2018. Quantitative estimation of water uptake by mycorrhizal extraradical hyphae in citrus under drought stress. Sci. Hortic. 229: 132-136.
 6. Han, H., Ren, Y., Gao, Z. and Li, Q. 2017. Response of winter wheat grain yield and water use efficiency to deficit irrigation in the North China Plain. Emir. J. Food Agric. 29: 12. 971-977.
 7. Silva, E.F., Jadoski, S. and Martinkoski, L. 2019. Water depletion depth for irrigation of potato cultivar Agata. Eng Agri-Jaboticabal. 39: 4. 433-443.
 8. Abdel Fattah, G., Shakry, W., Shokr, M. and Ahmed, M. 2016. Application of mycorrhizal technology for improving yield production of common bean plants. Int J. Appl. Sci. Biotechnol. 4: 2. 191-197.
 9. Asrar, A. and Elhindi, K.M. 2011. Alleviation of drought stress of marigold (Tagetes erecta) plants by using arbuscular mycorrhizal fungi. Saud J. Biol. Sci. 18: 1. 93-98.
 10. Zhao, R., Guo, W., Bi, N., Guo, J., Wang, L., Zhao, J. and Zhang, J. 2015. Arbuscular mycorrhizal fungi affect the growth, nutrient uptake and water status of maize (Zea mays) grown in two types of coal mine spoils under drought stress. Appl. Soil Ecol. 88: 41-49.
 11. Dibenedetto, N.A., Corbo, M.R., Campaniello, D., Cataldi, M.P., Bevilacqua, A., Sinigaglia, M. and Flagella, Z. 2017. The role of plant growth promoting bacteria in
  improving nitrogen use effciency for sustainable crop production: a focus on wheat. AIMS Microbiol. 3: 3. 413-434.
 12. Koocheki, A. and Sarmadnia, G.H. 1999. Physiology of crop plants. Mashhad Univ. Jihad Publications. 400 p. (In Persian)
 13. Olivia, C.K., Luuk Christiaan, M.D., Michiel, E.V. and Paul, C.S. 2020. Augmented descriptions of growth and development stages of potato (Solanum tuberosum) grown from different types of planting material. Ann. Appl. Biol. 178: 3. 549-566.
 14. Alizade, A. 2001. Plant, water and soil realationship. Razavi Qods Astan Press. 616 p. (In Persian)
 15. Karimi, M.M. and Siddique, H.M. 1991. Crop growth and relative growth rates of old and modern wheat cultivars. Aust. J. Agric. Res. 42: 1. 13-20.
 16. Ehdaei, B. 1995. Variation in water use efficiency and its components in wheat: Pot and field experiment. Crop Sci. 35: 6. 1617- 1626.
 17. Dadrasi, V., Aboutalebian, M.A., Ahmadvand, G., Mousavi, S.S. and Seyedi, M. 2012. Effect of on-farm seed priming and irrigation interval the on growth indices of two corn cultivars (Zea mays). J. Agric. Knowl. 3.7: 67-88. (In Persian)
 18. Khosravifar, S., Farhad, F., Nasser, A., Mehrdad, and Farrokh, R. 2019. Effects of different irrigation regimes and two arbuscular mycorrhizal fungi on some physiological characteristics and yield of potato under field conditions. J. Plant Nutr. 43: 13. 2067-2079.
 19. Mai, W., Xue, X., Feng, G. and Tian, C. 2018. Simultaneously maximizing root mycorrhizal growth and phosphorus uptake by cotton plants by optimizing water and phosphorus management. Plant Biol. 18: 334.
 20. Begum, N., Qin, C., Ahanger, M., Raza, S., Khan, M., Ashraf, M., Ahmed, N. and Zang, L. 2019. Role of arbuscular mycorrhizal fungi in plant growth regulation: implications in abiotic stress tolerance. Front. Plant Sci. 10: 1068.
 21. Tahira, B., Shafaqat, A., Mahmoud, F. and Naima, H.N. 2020. Plant growth promoting rhizobacteria alleviates drought stress in potato in response to suppressive oxidative stress and antioxidant enzymes activities. Sci. Rep. 10: 1. 16-25.
 22. Vacheron, J. 2013. Plant growth-promoting rhizobacteria and root system functioning. Front. Plant Sci. 4: 356. 1-19.
 23. Balzergue, C., Puech-Pagès, V., Bécard, G. and Rochange, S. 2011. The regulation of arbuscular mycorrhizal symbiosis by phosphate in pea involves early and systemic signaling events. J. Exp. Bot. 62: 3. 1049-1060.
 24. Smith, S., and Read, E.D. 2008. Mycorrhizal symbiosis, (Ed3), Academic Press, New York. London, Burlinghton, San Diego. 815 p.
 25. Balzergue, C., Chabauud, M., Barker, D., Bécard, G. and Rochange, S. 2013. High phosphate reduces host ability to develop arbuscular mycorrhizal symbiosis without affecting root calcium spiking responses to the fungus. Front. Plant Sci. 4: 426. 1-15.
 26. Bouzeriba, T., Alsunuse, B., Mehjin, A., Al-Ani, M., Mikaeel, Y., Ahmed, A. and Peter, D. 2021. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on growth and phosphorus uptake of maize (Zea mays) at different levels of soil phosphorus and soil moisture. J. Dryland Agric. 7: 3. 22-33.
 27. Campos, P., Borie, F., Cornejo, P., López-Ráez, J., López-García, A. and Seguel, A. 2018. Phosphorus acquisition efficiency related to root traits: is mycorrhizal symbiosis a key factor to wheat and barley cropping. Front. Plant Sci. 9: 752.
 28. Cavallazzi, J., Filho, O., Stürmer, S., Rygiewicz, P. and Mendonça, M. 2007. Screening and selecting arbuscular mycorrhizal fungi for inoculating micropropagated apple rootstocks in acid soils. J. Plant Biotechnol. 90: 117-129.
 29. Allen, M. and Boosalis, M. 1982. Effects of two species of mycorrhizal fungi on drought tolerance of winter wheat. New Phytol. 93: 67-76.
 30. Mahmud, A.A., Rahman, M.M., Bazzaz, M.M., Banu, M.A., Mamun, M.A. and Rahaman, E. 2016. Growth biomass distribution and yield of potato under water stress and non-stress conditions. Bangladesh Hortic. 2: 2. 81-93.
 31. Nemati, A., Rafiei Al-Hosseini, M. and Danesh Shahraki, A. 2016. The effect of manure and bacterial inoculation on physiological parameters, yield and yield components of chickpea under drought stress. Environ. Stress Crop Sci. 9: 4. 351-339. (In Persian)
 32. Wang, H., Li, X. and Tan, J. 2020. Interannual variations of evapotranspiration and water use efficiency over an oasis cropland in arid regions of north-western China. Water. 12: 5.12-39.
 33. Valentinuz, O. and Tollenar, M. 2004. Vertical profile of leaf area and leaf senescenc during the grain- filling period in maize. Crop Sci. 44: 3. 827- 834.
 34. Habibzadeh, Y., Pirzad, A., Zardashti, M.R., Jalilian, J. and Eini, O. 2013. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on seed and protein yield under water-deficit tress in mung bean. Agron. J. 105: 1. 79-84.
 35. Chatterjee, S. 2002. Cultivation of medicinal and aromatic plants in India: A commercial approach. proceedings of an international conference on MAP. Acta Hortic. 576: 28. 191-202.
 36. Bagheri, H., Gharineh, M., Bakhshandeh, A., Taei, J., Mehnatkesh, A. and Andarzian, B. 2016. Effects of water deficit and different nitrogen fertilizer levels on yield, yield components and water use efficiency of potato (Solanum tuberosum ). Env. Stress Crop Sci. 9: 1. 1-14. (In Persian)
 37. Bayrami, S., Mirshekari, B. and Farahvash, F. 2012. Response of potato (Solanum tuberosum) to seed inoculation with mycorrhiza strains in different phosphorus fertilization. J. Food Agric. Environ. 10: 3. 726-728.
 38. Jarosław, P., Dominika, B.M. and Waldemar, M. 2020. Relations between photosynthetic parameters and drought-induced tuber yield decrease in katahdin-derived potato cultivars. Potato Res. 63. 436-477.
 39. Obidiegwu, J.E., Bryan, G.J., Jones, H.G. and Prashar, A. 2015. Coping with drought stress and adaptive response in potato and perspective for improvement. Front. Plant Sci. 6. 542.
 40. Gultekin, R. and Ertek, A. 2018. Effects of deficit irrigation on the potato tuber development and quality. Int. J. Agric. Environ. Food Sci. 2: 3. 93-98.
 41. Ekin, Z., Faruk, O., Erman, M. and Erdal, O. 2009. Te effect of Bacillus OSU-142 inoculation at various levels of nitrogen fertilization on growth, tuber distribution and yield of potato (Solanum tuberosum L.). Afr. J. Biotechnol. 8: 18. 4418-4424.
 42. Kim, Y.U. and Lee, B.W. 2019. Differential mechanisms of potato yield loss induced by high day and night temperatures during tuber initiation and bulking: Photosynthesis and tuber growth. Front. Plant Sci. 10: 300. 1-9.
 43. Zhao, W., Liu, L., Shen, Q., Yang, J., Han, X., Tian, F. and Wu, J. 2020. Effects of water stress on photosynthesis, yield, and water use efficiency in winter wheat. Water. 12: 8. 21-27.
 44. Abdel Raouf, R., El-Habbasha, S., Hozayn, M. and Hoballah, E. 2013. Water stress mitigation on growth, yield and quality traits of wheat (Triticum aestivum) using biofertilizer
  inoculation. J. Appl. Sci. Res. 9: 3. 2135-2145.
 45. Ierna, A. and Mauromicale, G. 2018. Potato growth, yield and water productivity response to different irrigation and fertilization regimes. Agric. Water Manag. 201: 8. 21-26.Liu, E., Mei, K., Yan, X.R., Gong, C.R. and Zhang, D.Z. 2016. Effects of water stress on photosynthetic characteristics, dry matter translocation and WUE in two winter wheat genotypes. Agric. Water Manag. 167: 75-85.
 46. Mashilo, J., Odindo, A.O., Shimelis, H.A., Musenge, P. and Magwaza, L.S. 2017. Drought tolerance of selected bottle gourd (Lagenaria siceraria Standl) landraces assessed by leaf gas exchange and photosynthetic e-ciency. Plant Physiol. Biochem. 120: 75-87.