اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دانشگاه ولی عصر رفسنجان رشته گشاورزی- گروه زراعت.

2 عضو هیأت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

3 استادیار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

5 دانشجوی دکتری گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

سابقه و هدف: ارزن یکی از غلات سنتی در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق گرمسیری محسوب می‌شود که از تحمل بالایی نسبت به تنش خشکی و شوری برخوردار است. شوری یکی از مهمترین تنش‎های غیر زنده است، کاهش اثرات محدود کننده تنش شوری، تاثیر مثبتی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. مواد هیومیکی به عنوان مهم‌ترین و پایدارترین بخش ماده آلـی به طـور مستقیم روی رها‌‌سازی عناصر غذایی، ظرفیت تبادل کاتیونی، آزاد سازی فسفر و مهار فلزات سنگین و سمی نقش اساسی دارند ورمی‌کمپوست نوعی کمپوست تولید شده به کمک کرم‌های خاکی است که در نتیجه تغییر و تحول و هضم بازمانده‌های آلی، ضمن عبور از دستگاه گوارشی این جانوران بوجود می‌آید هدف از اجرای این تحقیق عبارتند از مقایسه تاثیر کود هیومیک گرانوله و ورمی‌کمپوست در افزایش عملکرد ارزن پروسو در شرایط شوری و بررسی تاثیرکاربرد کود اسید هیومیک گرانوله و ورمی‌کمپوست در کاهش اثرات شوری خاک بود.
مواد و روش: به منظور بررسی اثر کاربرد کود‌های آلی از قبیل کودهای هیومیکی و ورمی‌کمپوست در بهبود شرایط خاک و اصلاح خاک های شور و همچنین کاهش یا حذف تدیجی مصرف کود های شیمیایی، آزمایش گلدانی در شهر یزد صورت گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل فاکتور اول شامل شوری با دو سطح (1 و 10دسی زیمنس بر متر)، فاکتور دوم شامل سه سطح (صفر، 2 و 4 درصد وزنی)کود اسید هیومیک و فاکتور سوم شامل سه سطح (صفر، 5 و 10 درصد وزنی) کود ورمی‌کمپوست بودند که بر روی گیاه ارزن پرسو اعمال گردید
یافته‌ها: نتایج نشان داد وزن خشک بوته تحت تاثیر درصد اسید هیومیک و ورمی‌کمپوست قرار گرفت. بر طبق نتایج بدست آمده کلروفیل تنها تحت تاثیر اسید هیومیک قرار گرفت و سطح برگ تنها تحت تاثیر ورمی‌کمپوست قرار گرفت. در این آزمایش اثرات متقابل ارتفاع بوته، عملکرد دانه، با ورمی‌کمپوست، شوری و اسید هیومیک معنی‌دار شد. طبق نتایج بدست آمده مصرف ورمی‌کمپوست باعث افزایش وزن خشک بوته شد و بیشترین وزن خشک بوته با مصرف 2 درصد اسید هیومیک بدست آمد. بنابراین به نظر میرسد با کاربرد کودهای آلی میتوان اثرات سوء ناشی از تنش شوری را تعدیل نموده و گیاهان نسبتا مقاوم به شوری را بدون کاهش معنی دار عملکرد کشت نمود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، اسید هیومیک و ورمی‌کمپوست باعث افزایش برخی از ویژگی‌های رشدی در ارزن شد. اثر متقابل اسید هیومیک و ورمی‌کمپوست برعدد اسپد، وزن خشک بوته و عملکرد دانه، اثر معنی دار داشت. همچنین با اعمال تیمار شوری کمترین میزان عملکرد دانه بدست آمد که این امر تاثیر منفی شوری را بر گیاه نشان میدهد. هم زمان با کاربرد تیمار شوری در داخل خاک یون سدیم، فاز تبادلی برخی از کاتیون‌ها را اشغال کرده و غلظت آنها را در محلول خاک افزایش داد! که منجر به دسترسی آسان‌تر و جذب بیشتر آنها توسط گیاه گردید. بنابراین می‌توان از کودهای بیولوژیک به منظور کاهش اثرات ناشی از تنش شوری استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects on Biological Fertilizer on Growth and Yield of Millet (Panicum miliaceum) under saline condition

نویسنده [English]

  • asghar rahimi 2
چکیده [English]

Introduction: Millet is one of the traditional cereal in arid and semi-arid tropics That it had high tolerance to drought and salinity stress. Salinity is one of the most important abiotic stresses. Reducing the limiting effects of salinity, has a positive impact on agricultural production. Humic acid substances play a major role as the most stable part of organic matter directly on the release nutrients, cation exchange capacity, inhibiting the release of phosphorus and heavy metals and toxic. Vermicompost is a kind of compost produced by worms as a result of the transformation and digestion of organic remains, occurs while passing through the digestive tract of the animals. The aim of this study was include Comprising of the granular humic and vermicompost fertilizer at increasing grain yield in salinity condition and Effect of humic acid granular fertilizer and vermicompost at reducing the effects of soil salin.
Materials and method: In order to evaluation the effect of organic fertilizers such as vermicompost and humic fertilizer on amendment of salty soils to improve soil conditions as well as reduce or eliminate the use of chemical fertilizer. This factorial experiment took place in a randomized complete block design with 4 replications. The First factor include salinity levels (1 and 10 ds/m), the second factor consists of three levels (0, 2 and 4%) humic Fertilizer and the third factor consists of three levels (0, 5 and 10 %) vermi compost fertilizer that applied in growth of millet Proso.
Results and discussion:The results indicated that plant dry weight influenced by humic acid and vermi compost by weight percentage. According to the results, chlorophyll was only affected by humic acid treatment. In this study was significant interaction between plant height, grain yield, with vermicompost, salt and humic acid. The results indicated that the use of vermicompost increased plant dry weight. The highest plant dry weight were obtained with the use of 2% humic acid. thus seam with application of organic fertilizer can be adjusted adverse effects of salt stress and planted Relatively tolerant plants without a significant reduction in yield and yield components
Conclusion: According to the results of this study Vermicompost humic acid and the increased growth in some of the properties of millet Interaction of humic acid and vermicompost had a significant effect on chlorophyll content index, plant dry weight and grain yield Also with the applying salinity stress was obtained least amount of grain yield that This was indicated the negative impact of salinity stress on plant. Simultaneously with application of salinity in the soil Na + occupying exchangeable phase Some of the cations And increased concentration in the soil solution. Leading to easier access and more absorbed by the plant. Therefore, it can be used. Biofertilizers in order to reduce the effects of salinity stress

کلیدواژه‌ها [English]

  • humic acid and vermi compost
  • Salinity
  • millet Proso
1.Afsharmanesh, R. 2014. Effect of vermicompost application and spraying compost tea on the growth of corn, Master's thesis, University of vali-e-asr rafsanjan. (In Persian)
2.Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Technol., 93: 145-153.
3.Ashok, P., Carlos, R.S., and Christian, L. 2008. Current Developments in Solid-state Fermentation. Asiatech Publishers, INC. New Delhi., 517p.
4.Atiyeh, R.M., Lee, S., Edwards, C.A., Arancon, N.Q., and Metzger, J.D. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresource Tec. 84: 7-14.
5.Azizi, G., Rezvani Moghadam, P., and Sharifi Noori, M.S. 2008. Effects of salinity on some physiological characteristics and yield components of three species of millet, Pennisetum glaucum, Setaria italiac and Panicum miliaceum under greenhouse conditions, Agricultural Sciences of Iran, Tehran University 38p. (in Persian)
6.Gallardo-Lara, F., and Nogales, R. 1987. Effect of application of town refuse compost on the soil-plant system: A review. Biol. Wastes., 19: 35-62.
7.Hamidpoor, M., Fathi, S., and Roosta, H.R. 2012. Effect of zeolite and vermicompost application on growth characteristics and concentrations of some elements Petunia, J. Sci. Techn. greenhouse cultivation., 3(13): 102-95. (In Persian)
8.Hashemi Majd, K. 2014. Soil Fertility, Fertilizer Introduction to Nutrient Management. Publishing Aiyzh Tehran. (In Persian)
9.Kafi, M., and Mahdavi, A.M. 2002. Mechanisms of Plant Resistance to Environmental Stress, University Press Ferdowsi Mashhad. (In Persian)
10.Khormizi, B.A., Ganjali, A., Abrishamchi, P., and Parsa, M. 2010. The effect of vermicompost on photosynthesis, transpiration and water use efficiency red beans (Phaseolus vulgaris L.) under salinity stress. J. Agri. Ecol., 4(3): 223-234. (In Persian)
11.Kulikova, N.A., Stepanova, E.V., and Koroleva, O.V. 2005. Mitigating activity of humic substances: direct influence on biota. In use of humic substances to remediate polluted environments: from theory to practice (Pp: 285-309), Springer Netherlands.
12.Mahajan, S., and Tuteja, N. 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Arch. Biochem. Biophys., 444: 139-158.
13.Munns, R. 1993. Physiological processes limiting plant growth in saline
soils, some dogmas and hypotheses.
Plant Cell Environ., 16: 15-24.
14.Mynard, A.A. 1995. Cumulative effect of annual addition of Msw compost on the yield of field-grown tomatoes. Compost Sci. Utility., 3: 47-54.
15.Mynard, A.A. 1993. Evaluating the sustainability of MSW compost as a soil amendment in field-growth tomatoes. Compost Sci. Utility., 1: 34-36. 16.Nardi, S., Pizzeghello, D., Muscolo, A., and Vianello, A. 2002. Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biol. Biochem., 34 (11): 1527-1536.
17.Oliva, M.A., Zenteno, R.E., Pinto, A., Dendooven, L., and Gutierrez, F. 2008. Vermicompost role against sodium chloride stress in the growth and photosynthesis in tamarind plantlets (Tamarindus indica L.). Gayana Botanica., 65: 10-17.
18.Parida, A.K., and Das, A.B. 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants. a review. Efcotox Environ. Safe., 60: 324-
349.
19.Sabet Teimouri, M., Khazaee, H., Nezami, A., and Nasiri, M. 2007. The effect of different levels of salinity on leaf antioxidant enzyme activities and physiological characteristics of sesame (Sesmum indicum L.). J. Res. Water Soil Plants Agri 7(4): 119-109.
20.Sallaku, G., Babaj, I., Kaciu, S., and Balliu, A. 2009. The influence of vermicompost on plant growth characteristics of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings under saline conditions. J. Food, Agri. Environ. 7: 869-872.
21.Shiro, M., Katsuya, Y., Michio, K., Mitsutaka, T., and Hiroshi, M. 2002. Relationship between the distribution of Na and the damages caused by salinity in the leaves of rice seedling grown under a saline condition. Plant Product. Sci., 5: 269-274.
22.Theunissen, J., Ndakidemi, P., and Laubscher, C. 2010. Potential of vermicompost produced from plant waste on the growth and nutrient status in vegetable production. Int. J. Physical Sci., 5: 1964-1973.
23.Theunissen, P.T., Schulpen, S.H.W., Van Dartel, D.A.M., Hermsen, S.A.B., Van Schooten, F.J., and Piersma, A.H. 2010. An abbreviated protocol for multilineage neural differentiation of murine embryonic stem cells and its perturbation by methyl mercury. Reproduct. Toxicol., 29(4): 383-392. 24.Tsui, D.C., Stormer, H.L., and Gossard, A.C. 1982. Two-dimensional magnetotransport in the extreme quantum limit. Phys. Rev. Lett., 48(22): 15-59.