کلیدواژه‌ها = گوگرد
مقایسه عملکرد و عناصر غذایی پرمصرف در بذور 15 ژنوتیپ کلزای (Brassics napus L.) زمستانه در اثر کاربرد گوگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6090

معرفت مصطفوی راد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


ارزیابی عوامل مدیریتی مؤثر بر خلأ عملکرد سویا در استان مازندران با روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-100

10.22069/ejcp.2022.19128.2427

فائزه محمدی کشکا؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ همت‌اله پیردشتی؛ علی متولی؛ مهدی نادی


مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 15-38

10.22069/ejcp.2018.10931.1857

شاهین شاهسونی؛ خدیجه سوری عبدالله زاده؛ حمید عباسدخت؛ علی عباسپور؛ مهدی رحیمی


تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-15

عباس بناری؛ محسن موسوی نیک؛ محمد علی بهدانی؛ حسین بشارتی