کلیدواژه‌ها = گندم نان
تجزیه ژنتیکی و تحلیل گرافیکی تلاقی های دای آلل گندم با استفاده از بای پلات

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 163-186

10.22069/ejcp.2022.19427.2447

کاوه صادقی؛ محمدهادی پهلوانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ خلیل زینلی نژاد


اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-101

10.22069/ejcp.2018.11536.1886

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی