نویسنده = اسکندر زند
شناسایی بیوتیپهای Lolium rigidum gaudمقاوم به علفکش کلودینافوپ‌پروپارژیل در مزارع گندم استان گلستان

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-18

10.22069/ejcp.2023.19760.2475

علی توسلی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ اسکندر زند؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو


مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 35-52

10.22069/ejcp.2019.15436.2150

محبوبه زاهد؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ اسکندر زند؛ سید مجید عالیمقام