نویسنده = حمید عباس دخت
مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 15-38

10.22069/ejcp.2018.10931.1857

شاهین شاهسونی؛ خدیجه سوری عبدالله زاده؛ حمید عباسدخت؛ علی عباسپور؛ مهدی رحیمی


بررسی تأثیر منبع نیتروژن و نحوه تقسیط آن بر صفات کمی و کیفی توتون در دو منطقه

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 133-142

10.22069/ejcp.2018.11762.1904

حجت صالح زاده؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ مهدی برادران