مقایسه علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل + متری‌بوزین با برخی علف‌کش‌های متداول در مزارع گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

2 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش

5 استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

6 مربی پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران.

10.22069/ejcp.2024.22331.2624

چکیده

سابقه و هدف: علف‌های‌هرز یکی از مهمترین عوامل محدود کننده زیستی در تولید گیاهان زراعی است؛ مقدار خسارت علف‌های‌هرز در مزارع گندم ایران 25 تا 30 درصد گزارش شده است. همچنین، کاربرد علف‌کش‌ها، مهمترین روش کنترل علف‌های‌هرز در غلات می‌باشد. کاهش تناوب زراعی و افزایش بی‌رویه مصرف علف‌کش‌ها سبب گسترش گونه‌های سخت کنترل مانند چچم سخت (Lolium rigidum Gaudin) در مزارع شده است. استفاده از علف‌کش‌های پیش‌مخلوط یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای افزایش کارایی علف‌کش‌ها و گسترش طیف کنترل علف‌های-هرز به شمار می‌رود. این آزمایش با هدف بررسی کارایی علف‌کش‌ پیش مخلوط فنوکساپروپ پی‌اتیل + متریبوزین در کنترل علف‌های‌هرز مزراع گندم در مناطق مختلف انجام شد.
مواد و روشها: این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار در چهار منطقه کرج، شهرکرد، کرمانشاه و داراب در سال زراعی 1401-1400 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسید ام‌آ، 40% EC) + کلودینافوپ پروپارجیل (تاپیک، 8% EC) به ترتیب به مقدار 5/1 + ۱ لیتر در هکتار، تری‌بنورون متیل (گرانستار، 75% DF) به مقدار ۲۰ گرم در هکتار + تاپیک به ترتیب به مقدار ۱ لیتر در هکتار، بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسید ام‌آ) + فنوکساپروپ پی‌اتیل+ مفن‌پایر دی‌اتیل (پوماسوپر، 7.5% EW) به ترتیب به مقدار 5/1 + ۱ لیتر در هکتار، مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل سدیم+ مفن‌پایر دی‌اتیل (آتلانتیس، 1.2% OD) به مقدار 5/1 لیتر در هکتار، مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون متیل‌سدیم+ دیفلوفنیکان+ مفن‌پایر دی‌اتیل (اُتللو، 6% OD) به مقدار 6/1 لیتر در هکتار، متریبوزین (سنکور، 70% WP) به مقدار ۸۰۰ گرم در هکتار، فنوکساپروپ پی‌اتیل+ متریبوزین (به اختصار فنومتری، 21.37% EC) به مقدار 8/0، ۱ و 2/1 لیتر در هکتار و شاهد وجین دستی بودند.
یافته‌ها: علف‌های‌هرز غالب مناطق مختلف آزمایش دارای 12 گونه بودند؛ که شامل یولاف وحشی زمستانه در سه منطقه کرج، کرمانشاه و شهرکرد، پیچک در داراب و کرمانشاه، خاکشیر ایرانی در کرج و شهرکرد و چچم در کرج و داراب مشترک بودند. سایر علف‌های‌هرز غالب به ترتیب شامل گل‌گندم و چاودار در شهر کرد، بی‌تی‌راخ و غربیلک در کرمانشاه، گلرنگ وحشی و یونجه زرد در داراب، شاه‌تره و شیر تیغک در کرج بودند. نتایج نشان داد، کاربرد تیمارهای علف‌کش‌ سبب کاهش معنی‌دار تراکم و وزن خشک گونه‌های علف‌های‌هرز و افزایش معنی‌دار عملکرد دانه گندم شدند. همچنین، با افزایش مقادیر کاربرد علف‌کش فنومتری کارایی کنترل علف‌های‌هرز در مناطق مختلف افزایش یافت. کاربرد علف‌کش فنومتری (2/1 لیتر در هکتار) توانست تراکم علف‌های‌هرز شاه‌تره و شیر تیغک (92 درصد)؛ یولاف وحشی زمستانه، گلرتگ وحشی و یونجه زرد (45 تا 55 درصد)؛ پیچک، خاکشیر ایرانی، چچم سخت، غربیلک (35 تا 45 درصد) و گونه‌های گل‌گندم، بی‌تی‌راخ و چاودار (کمتر از 20 درصد) کاهش دهد؛ درمقابل، عملکرد دانه‌ی گندم (5 تا 10 درصد) در مناطق مختلف افزایش یافت. مطلوب‌ترین تیمار در کنترل چچم سخت از کابرد علف‌کش سنکور (75 تا 80 درصد) حاصل شد. در مجموع، گونه‌های چاودار، چچم سخت، گل‌گندم و پیچک به ترتیب سخت‌تر از گونه‌های دیگر کنترل شدند. همچنین، تأثیر علف‌کش اُتللو در چهار منطقه آزمایش مطلوب‌تر از سایر علف‌کش‌ها بود و عملکرد دانه را 14 تا 19 درصد افزایش داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج چهار منطقه‌ی آزمایش، کارایی علف‌کش فنومتر در کنترل گونه‌های علف‌هرز (بجر شاه‌تره و شیر تیغک) کمتر از سایر علف‌کش‌ها بود. بنابراین، علف‌کش فنومتر به دلیل بودن محدودیت در طیف کنترل علف‌های‌هرز و عدم کارآیی مطلوب در کنترل اغلب گونه‌های آزمایش، در مقادیر استفاده شده قابل توصیه نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Fenoxaprop-p-ethyl+ Metribuzin Herbicide with Some Common Herbicides in Wheat (Triticum aestivum L.) Fields

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Mamnoie 1
 • Mohamad Reza karaminejad 2
 • Peyman Sabeti 3
 • Delavar Bahrouzi 4
 • Mehdi Minbash Moeini 5
 • Mehdi Mojab 6
1 Assistant Professor of Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Darab, Iran
2 Research Associate, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, AREEO, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural ‎Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural ‎Resources Research and Education Center, AREEO, Shahrekord, Iran
5 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, AREEO, Tehran, Iran.
6 Research Instructor, of Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Darab, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Weeds are one of the most significant biological limiting factors crop production worldwide. In Iran, weed damage in wheat fields has been reported to range from 25% to 30%. Herbicide application is the primary method for weed control in cereals. However, the decline in crop rotation and indiscriminate use of herbicide have led to the spread of difficult -to-control species, such as Lolium rigidum L. in agricultural fields. Also, the application of pre-mixed herbicides is one of the most common methods to enhance the efficiency of herbicides and to broaden weed control spectrum. This experiment was conducted to evaluate the efficacy of the pre-mixed herbicide fenoxaprop-p-ethyl+ metribuzin (FenoMetri) for controlling weeds in wheat of different regions.
Materials and methods: This experiment was conducted in a randomized complete block design with 10 treatments and four replications in four regions of Karaj, Shahrekord, Kermanshah and Darab during 2021-2022 growing season. The experimental treatments included the application of bromoxynil+ MCPA (Bromicid MA@, EC 40%)+ clodinafop-propargyl (Topik@, EC 80%) at a rate of 1.5+1 L ha-1, tribenuron-methyl (Granestar®, DF 75%)+ topik® at a rate of 20 g + 1 L ha–1, bromoxynil+ MCPA (bromicide MA®) + fenoxaprop-p-ethyl+ mefenpyr -diethyl (Puma-super®, EW 7.5 %) at a rate of 1.5 + 1 L ha–1, iodosulfuron methyl sodium + mesosulfuron methyl+ mefenpyr diethyl (Atlantis®, OD 12%) at a rate of 1.5 L ha–1, diflufenican + iodosulfuron-methyl-sodium+ mesosulfuron-methyl +mefenpyr-diethyl (Othello®, OD 6%) at a rate of 1.6 L ha–1, metribuzin (Sencor®, WP 70%) at a rate of 800 g ha–1, fenoxaprop-p-ethyl + metribuzin (FenoMetri, 21.37% EC) at dose rates of 0.8, 1 and 1.2 L ha–1 and control (weed free).
Results: The results revealed a diverse spectrum of weeds (12 species) across the experimental locations. Avena sterilis subsp. ludoviciana ( was dominant in three tested locations Karaj, Kermanshah and Shahrekord. Convolvulus arvensis was in two locations Darab and Kermanshah, while Descurainia sophia was found in two locations Karaj and Shahrekord, Lolium rigidum was present in Darab and Karaj. Carthamus oxyacantha M. Bieb. and Melilotus officinalis (L.) Pall. were present dominantly in Darab. were applied significantly reduced weed density and dry weight, as well as a significant increase in grain yield. Moreover, weed control efficiency improved with an increase in the application rate of FenoMetri herbicide. FenoMetri herbicide at a rate of 1.2 L ha-1 decreased the weed density of F. officinalis and S. oleraceus by 92%, and A. ludoviciana, C. oxyacantha and M. officinalis by 45- 55%. Reductions of 35-45% were observed for C. arvensis, D. sophia, L. rigidum, and L. amplexicaule, while C. depressa, G. aparine, and S. cereale showed reductions of less than 20%. Additionally, grain yield increased by 5 to 10 % in different regions. The most effective treatment for controlling L. rigidum (75 to 80%) was achieved with the application of the herbicide Sencor®. Overall, species S. cereale, L. rigidum, C. depressa, and C. arvensis were more difficult to control compared to other species, respectively. Othello® herbicide exhibited better efficacy than other herbicides in all four regions, and increased grain yield by 14 to 19%.
Conclusion: Based on the experiment results, the herbicide efficacy of the pre-mix FenoMetri in controlling weed species was significantly lower than compared to commonly used herbicides, except for F. officinalis and S. oleraceus. Therefore, the FenoMetri herbicide is not recommended at the dosage rates used due to its limited spectrum of weed control and the lack of optimal efficiency in controlling most of the tested species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Difficult to control
 • Herbicide efficacy
 • Percentage decrease of dry weed
 1. Minbashi M. , Haghighi, A., Shahi K. M., & Samadani, B. (2023). Evaluation of Bentazon+ Dichlorprop for Control of Noxious Broadleaf Weeds in Wheat Fields of Iran. Gesunde Pflanzen, 6, 1-9.
 2. (2024). List of Registered Pesticides in the Iran. Plant Protection Organization. https://www.ppo.ir. [In Persian]
 3. Mamnoie, E., Karaminejad, M., Aliverdi, A., & Minbashi, M. M. (2022). Application efficacy of newly released pre-mixed herbicide in winter wheat: Joystick®. Agronoomia | Estonian Journal of Agricultural Science, 1, 123-118.
 4. Minbashi, M. M., Hadizadeh, M. H., Karaminejad, M. R., Sabet-Zanganeh, H., Jamali, M., & Haghighi, A. A. (2022). Efficacy of fluroxypyr compared with common broadleaf herbicides in the wheat fields. Journal of Iranian Plant Protection Research, 36(3), 367-384. [In Persian]
 5. Mamnoie, E., Karaminejad, M.R., Barjasteh, A.R., Haghighi, A.A., Minbashi, Moeini, M., & Askari Kelestani A. R. (2024). Evaluation of the efficacy of dual-purpose herbicides Axial One® (Pinoxaden + Flurasulam) and Cassic® (Diflufenican +Iodosulfuron methyl sodium + Flurasulam) compared to common herbicides for weed control in wheat (Triticum aestivum). Journal of Iranian Plant Protection Research, 37(4), 455-469. [In Persian]
 6. Zand, E., Baghestani, M. ., Nezamabadi, N. & Mousavi, S. K. (2019). A Guide for Herbicides in Iran. University Press Center, 143pp. [In Persian]
 7. Lemerle, D., Leys, A. R., Hinkley, R. B., Fisher, J. A., & Cullis, B. (1985). Tolerance of wheat varieties to post-emergence wild oat herbicides. Australian Journal of Experimental Agriculture, 25, 677-682.
 8. Singh, S., Singh, S. S. Sharma, D., Punia, S. S., & Singh, H. (2005). Performance of tank mixture of metribuzin with clodinafop and fenoxaprop for the control of mixed weed flora in wheat. Indian Journal of Weed Science, 37, 9-12.
 9. Singh, R., Singh, A.P., Chaturvedi, S., Pal, R. and Pal, J. 2015. Metribuzin+ clodinafop-propargyl effects on complex weed flora in wheat and its residual effect on succeeding crop. Indian Journal of Weed Science, 47(4), 362–365.
 10. Kumar, , Kishore R., Kumar, S., & Bisht, S. (2018). Efficacy of different post-emergence herbicides application alone and in combination in wheat. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 1, 1668-1670.
 11. Abbas, N., Tanveer, A., Ahmad, T., & Amin, M. )2018(. Use of adjuvants to optimize the activity of two broad-spectrum herbicides for weed control in Planta Daninha, 36, e018174762.
 12. Ebadati, A., Gholamalipour-Alamdari, E., Avasaji, Z., & Rahemi-Karizaki, A. (2019). Effect of application time of dual-purpose herbicides and mixing herbicides on weeds control and wheat yield. Journal of Plant Ecophysiology, 39, 192–209. [In Persian]
 13. Mamnoie, E., & Karaminejad, M. R. (2020). Evaluation time and rate application of prosulfocarb herbicide in the weed control of wheat in South Kerman. Journal of Crop Production, 13, 51–66. [In Persian]
 14. Zadoks, J. C., Chang, T. T. & Konzak, C. F. (1974). A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research,14, 415-421. [In Persian]
 15. Somani, L. I. (1992). Dictionary of Weed Science. Agronomy Publishing Academy (India) 256 pp.
 16. Singh, R. S., Kumar, R., Kumar, M., & Pandey, D. (2019). Effect of herbicides to control weeds in wheat. Indian Journal of Weed Science, 51(1), 75–77.
 17. Minbashi, M. , Hadizadeh, M. H., Baghestani, M. A., Veisi, M., & Jamali, M. (2020). Efficacy of bromoxynil+ 2, 4-D (Buctril Universal 56% EC) as broadleaf weed killer in the wheat fields of Iran. Journal of Plant Protection, 34(4), 485-499. [In Persian].
 18. Punia, S. S., Yadav, D. B., Kaur, M. & Sindhu, V. K. (2017). Post-emergence herbicides for the control of resistant little seed canary grass in wheat. Indian Journal of Weed Science, 49(1), 15–19.
 19. Barapour, T., Korres, N., Bargous, N. R., Hale, R. R., & Tseng T. P. (2018). Performance of pinoxaden on the control of diclofop-resistant Italian ryegrass (Lolium perenne ssp. Multiflorum) in winter wheat. Agriculture, 8(7), 114.
 20. Mamnoie, E., Minbash Moeini, M., & Karaminejad, M. R. (2023b). The Effect of premixed herbicides of MCPA+ florasulam on weed control of broadleaf and wheat (Triticum aestivum) yield in fields of Fars province. Crop Production Journal, 16(4), 199-216. [In Persian]
 21. Baziyar, S., Vazan, S., Oveisi, M., & Paknezhad, F. (2010). Optimization of herbicide doses of mesosulfuron-methyl (Atlantis) and clodinafop-propargyl (Topik) in control of perennial ryegrass (Lolium perenne) in competition with wheat. Iranian Journal of Field Crop Science, 41(4), 755-761. [In Persian].
 22. 22-Veisi, M., Baghestani, M. A., & Minbashi, M. M. (2018). Study of tank mix application of dual propose and broad leaf herbicides for weed control in wheat fields. Iranian Journal of Field Crop Science, 49(2), 171-183. [In Persian]
 23. Javaid, M. M., Mahmood, A., Bhatti, N. M. I., Waheed, H., Attia, K., Aziz, A., Nadeem, M. A., Khan, N., Al-Doss, A. A., Fiaz, S., & Wang, X. (2022). Efficacy of metribuzin doses on physiological, growth, and yield characteristics of wheat and its associated weeds. Frontiers in Plant Science (Crop and Product Physiology), 13, 1-11.
 24. Ghanbari, D., Karamineja, M. R., Farzadi, H., & Baghestani, A. M., (2015). Evaluation of the efficiency of metribuzin (WP 70%) in the control of weeds of wheat, Triticum aestivum L. field, Pesticides in Plan Protection Sciences, 3(1), 13- 26.
 25. Mamnoie, E., Karaminejad, M. R., Minbash Moeini, M., & Askari Kelestani, A. R. (2023a). Evaluation of ready-mix herbicide efficiency of clodinafop oropargil+ metribuzin in comparison with registered herbicides in weed control of wheat (Triticum aestivum) in Fars. Journal of Iranian Plant Protection Research, 37(1), 59-75. ([In Persian]
 26. Stone, M.J., Cralle, H.T., Chandler, J.M. Miller, T.D. Bovey, R.W., & Carson, K.H. (20). Above- and below ground interference of wheat by Italian ryegrass. Weed Science, 46, 438–441.

 

 1. Ebadi, A., Parmoon, G., Samadi Calkhoran, A., & Sajed, K. (2015). Evaluation of the effect of mixture of herbicides on weeds control in rainfed bread wheat (Triticum aestivum) in Ardabil. Iranian Journal of Crop Science, 17(3), 179-192. [In Persian]
 2. Ebrahimpour, F., Chaab, A., Mousavi, H., & Musaviyan, N. (2011). Evaluation of management efficiency of Total@ dual-purpose herbicide and mixed Granstar@ and axial herbicides at different growth stages of wheat. Electronic Journal of Crop Production, 4(2), 17-30.
 3. Khan, N., Hassan, G., Marwat, K. B., & Khan, M. A. (2003). Efficacy of different herbicides for controlling weeds in wheat crop at different times of application- II. Asian Journal of Plant Sciences, 2(3), 310-313.
 4. Nanher, A. H., & Singh, R. (2015). Effects of weed control treatments on wheat crop and associated weeds. Advance Research Journal of Crop Improvement, 6(2), 158-165.
 5. Asghar, M., Ullah-Chauhdary, S., Afzal, M., Muhammad, M., Baig, Q., Qadir, M., Gafoor, A., & Zafaryab-Haider, S. (2017). Evaluation of the effectiveness of different herbicides against a new weed Japanese brome (Bromus japonicus Houtt.) in wheat crop. Azarian Journal of Agriculture, 4(3), 74-